مقاله ارزيابي مصرف منطقي سفترياكسون در بخش هاي داخلي و جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مصرف منطقي سفترياكسون در بخش هاي داخلي و جراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفترياکسون
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله پروفيلاکسي
مقاله مطالعات ارزيابي الگوي مصرف دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: پرنده افشار پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تجويز نادرست آنتي بيوتيك ها، سبب بروز مشكلات جدي مانند مقاومت ميكروبي و بروز عوارض جانبي و حتي مرگ و مير مي شود. مطالعات ارزيابي الگوي مصرف دارو روش مناسبي براي آگاهي از مشكلات تجويز و مصرف غيرمنطقي داروها و يافتن راهكارهاي اصلاحي هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي روند مصرف سفترياكسون در ايران انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – توصيفي در دو دوره شش ماهه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ روي ۳۰۰ بيمار بستري در بخش هاي جراحي و داخلي يكي از بيمارستان هاي آموزشي تهران انجام گرفت. ابتدا دستورالعملي بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و كتب مرجع براي تجويز و مصرف منطقي سفترياكسون تدوين شد. براي جمع آوري اطلاعات از فرم هاي پژوهشگر ساخته استفاده شد و پس از جمع آوري اطلاعات ميزان تطبيق الگوي مصرف سفترياكسون با دستورالعمل مذكور سنجيده شد. داده ها با SPSS 16 تحليل شد.
يافته ها: از ۳۰۰ بيمار مورد مطالعه، ۲۶۶ نفر سفترياكسون را به عنوان آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك جراحي گرفته بودند كه در %۳۲ موارد مطابق دستورالعمل و در %۶۸ موارد بدون انطباق كامل با دستورالعمل بود. در ۳۴ بيماري كه براي مصارف غير از پيشگيري  عفونت جراحي سفترياكسون دريافت كرده بودند، در %۱۴٫۷ تطابق با دستورالعمل و در %۸۵٫۳ عدم تطابق كامل با دستورالعمل مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به عدم تطابق كامل مشاهده شده با دستورالعمل و احتمال بروز عوارض جانبي و مقاومت ميكروبي متعاقب مصرف غير منطقي سفترياكسون، تأمل بيشتري بر به كارگيري و اجراي دستورالعمل ها، استقرار شيوه هاي نظارتي و آموزشي كادر درماني لازم به نظر مي رسد.