مقاله ارزيابي مقادير سرب و کادميوم در شيرخام مناطق مختلف استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقادير سرب و کادميوم در شيرخام مناطق مختلف استان يزد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان يزد
مقاله سرب
مقاله شير گاو
مقاله كادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي مهرجردي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اردکاني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دادفرنيا شايسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به عوارض ناشي از جذب رژيمي فلزات سرب و کادميوم از جمله اختلال در عملكرد كليه و كبد، افزايش بيماريهاي قلبي و عروقي، كم خوني، كاهش ميزان بارداري و از همه مهمتر افزايش جذب خودبخودي فلزات و اينكه شير و فرآورده هاي آن از مهمترين  غذاهاي انتخابي براي تغذيه كودكان و ساير گروههاي سني مي باشد، ميزان سرب و کادميوم در نمونه هاي شير خام مناطق مختلف استان يزد مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش ها: تعداد ۲۵ نمونه شيرخام بر اساس استاندارد ISO:707 جمع آوري گرديد. اندازه گيري مقادير سرب و كادميوم در نمونه ها به روش دوغابي و به وسيله دستگاه جذب اتمي مجهز به كوره گرافيتي (ETAAS) با تصحيح زمينه زيمان انجام شد.
يافته ها: ميانگين غلظت و محدوده آن براي سرب ۷٫۲۰ ميکروگرم بر کيلوگرم (۱۲٫۶۷- ۲٫۵۶) و در مورد کادميوم ۰٫۵۸۲ ميکروگرم بر کيلوگرم (۱٫۱۲۱- ۰٫۱۷۵) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد که تفاوت معني داري بين شيرخام مناطق مختلف استان يزد از نظر آلودگي به سرب و کادميوم وجود ندارد و در تمامي نمونه ها مقادير سرب و كادميوم اندازه گيري شده از حد مجاز تعيين شده در استانداردهاي FAO/WHO که براي سرب و کادميوم به ترتيب ۲۰ و ۱۰ ميکروگرم بر کيلوگرم مي باشد، کمتر است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد که ميزان سرب و کادميوم در نمونه هاي شيرخام توليد شده در استان يزد خطر بالقوه مهمي براي سلامتي کودکان و بزرگسالان ندارد.