مقاله ارزيابي مقاومت ارقام سيب زميني نسبت به جدايه هاي قارچ عامل لکه موجي (Alternaria solani) و بررسي محتواي فنل کل در ارقام مقاوم و حساس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت ارقام سيب زميني نسبت به جدايه هاي قارچ عامل لکه موجي (Alternaria solani) و بررسي محتواي فنل کل در ارقام مقاوم و حساس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله بيماري لکه موجي
مقاله مقاومت
مقاله محتواي فنل کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حديث
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباني نوازاله
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي مقاومت ارقام رايج سيب زميني استان مرکزي نسبت به بيماري لکه موجي، جدايه هاي قارچ عامل بيماري از مزارع آلوده شهرستان اراک تهيه شد. مقاومت نه رقم سيب زميني به پنج جدايه قارچ عامل بيماري، در شرايط گلخانه اي در چهار تکراردر قالب طرح فاکتوريل در پايه کاملا تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفت. ارقام مختلف سيب زميني درجه هاي مختلفي از حساسيت و مقاومت را نسبت به عامل بيماري نشان دادند. دو رقم سيب زميني مقاوم و حساس و دو جدايه قارچي با قدرت بيماريزايي بالا و پايين براي بررسي بيوشيميايي محتواي فنل کل توليد شده پس از مايه زني با عامل بيماري انتخاب شدند. محتواي فنل کل در اين دو رقم ۲، ۴، ۶ و ۸ روز پس از مايه زني اندازه گيري شد. بين محتواي فنل کل در زمان هاي مختلف بعد از مايه زني در رقم سيب زميني حساس (گرانولا) و مقاوم (دياموند) تفاوت معني داري مشاهده شد. همچنين تفاوت معني داري از نظر محتواي فنل کل در يک رقم، در مقابل جدايه هاي قارچ با قدرت بيماريزايي متفاوت وجود داشت. نتايج حاصل تفاوت در قدرت بيماريزايي دو جدايه را نشان داد.