مقاله ارزيابي مقاومت به اکسايش پيوسته پوشش پاشش حرارتي Mo-Si-B روي فولاد ساده کربني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت به اکسايش پيوسته پوشش پاشش حرارتي Mo-Si-B روي فولاد ساده کربني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژسازي مکانيکي
مقاله پاششحرارتي
مقاله اکسايشدر دماي بالا
مقاله سيليسايدهاي موليبدن
مقاله Mo-Si-B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ادريس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ترکيب پودري  76Mo-14Si-10Bو ۳۳Mo-57Si-10B (برحسب درصد اتمي) به کمک آسياب سايشي آلياژسازي مکانيکي شدند. به منظور تشکيل ترکيبات بين فلزي، پودرهاي به دست آمده عمليات حرارتي شدند و پودرهاي به دست آمده همراه با پودرهاي بدون ترکيب بين فلزي، پس از آگلومراسيون، به کمک روش پلاسمايي روي زيرلايه هايي از فولاد ساده کربني پاشش حرارتي شدند. نمونه هاي فولادي در شرايط بدون پوشش و همراه با پوشش، تحت فرايند اکسايش پيوسته قرار گرفته و همزمان تغييرات وزن آنها ثبت شد. خصوصيات فازي و ساختاري پودرها، پوشش و لايه اکسيدي به کمک ميکروسکوپ الکتروني روبشي و پراش پرتو ايکس تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصله نشان داد که با اعمال پوشش Mo-Si-B حاوي ترکيبات MoSi2، Mo5Si3، MoB و ترکيب مهم Mo5SiB2، نرخ اکسايش فولاد به طور قابل توجهي کاهش يافته و با توجه به نتايج پراش پرتو ايکس پوشش، ترکيبات اعمالي روي فولاد، تفاوت خاصي را قبل و بعد از فرايند اکسايش از خود نشان نمي دهند. ضمن آن که پوشش Mo-Si-B فاقد ترکيبات بين فلزي فوق، تاثير قابل توجهي بر فرايند اکسايش ندارد.