مقاله ارزيابي مقاومت رگه هاي اصلاحي چغندرقند نسبت به پوسيدگي ريزوکتونيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت رگه هاي اصلاحي چغندرقند نسبت به پوسيدگي ريزوکتونيايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي مصنوعي
مقاله پوسيدگي ريشه
مقاله چغندرقند
مقاله رگه
مقاله ريزوکتونيا
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي كولايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق عمده چغندرقندکاري، بيماري پوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه و طوقه چغندرقند خسارت زا بوده و از عوامل محدودکننده توليد به حساب مي آيد. استفاده از رقم هاي مقاوم موثرترين روش کنترل بيماري و در عين حال، ايمن ترين روش براي محيط زيست مي باشد. در اين تحقيق براي تهيه رقم هاي مقاوم به بيماري، در سال اول (۱۳۸۵)، ۷۰ رگه خواهري (رگه هاي S2 يا خانواده هاي خواهري تني) و در سال دوم (۱۳۸۶)، ۴۲ رگه خواهري که بر اساس نتايج سال اول انتخاب شده بودند، در برابر بيمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 ارزيابي شدند. ارزيابي مقاومت در كرت هاي کوچک بسته به ابعاد ۲×۱×۱ مترمکعب در برابر جدايه اي با توان بيماري زايي بالا انجام شد. قبل از كشت، کود حيواني و کود شيميايي به خاک کرت ها اضافه و بستر با متيل برومايد ضدعفوني شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴۲ تيمار و دو تکرار اجرا شد. گياهان در مرحله رشد ده هفته اي توسط شش تا هشت عدد بذر ذرت آلوده به قارچ عامل بيماري در ناحيه طوقه، مايه زني شدند. كرت ها بلافاصله بعد از مايه زني آبياري شدند. هشتاد روز پس از مايه زني، ريشه ها از خاک خارج شدند و شدت آلودگي هر بوته با مقياس کمي يک تا نه (يک مبين بوته سالم و نه مبين بوته مرده) تعيين شد. ميانگين شدت آلودگي بوته هاي هر کرت به عنوان شاخص بيماري آن کرت منظور شده و مبناي مقايسه تيمارها قرار گرفت. براساس نتايج حاصل از مقايسه ميانگين هاي دوساله آزمايش و تجزيه خوشه اي، سه رگه از نظر مقاومت به عامل بيماري و ۱۱ رگه از نظر شاخص برداشت نسبت به شاهد مقاوم (SB19) برتر تشخيص داده شدند. بقيه رگه ها با شاهد مقاوم در يک گروه آماري قرار داشتند، گرچه شاخص بيماري يکي از رگه ها نسبت به شاهد مقاوم بالاتر بود.