مقاله ارزيابي مقاومت لاين هاي برنج ايراني نسبت به کرم ساقه خوار نواري برنج Chilo suppressalis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت لاين هاي برنج ايراني نسبت به کرم ساقه خوار نواري برنج Chilo suppressalis
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت
مقاله مقاومت
مقاله کرم ساقه خوار نواري برنج
مقاله لاين هاي برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: اسكو ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج يکي از مهم ترين محصولات غذايي ضروري براي بيش از نيمي از جمعيت جهان است. کرم ساقه خوار نواري برنج Chilo suppressalis يکي از مهم ترين آفات برنج است که موجب کاهش محصول جهاني برنج مي شود. استفاده از ارقام مقاوم، يکي از رايج ترين روش هاي مديريت آفات مي باشد. در اين تحقيق مکانيزم مقاومت در ۱۰ لاين برنج براي سه نوع مقاومت شامل آنتي زنوز، آنتي بيوز و تحمل در گلخانه و مزرعه مورد بررسي قرار گرفت. دستجات تخم حشرات کامل کرم ساقه خوار روي برگ لاين هاي مورد بررسي، ميانگين وزن لاروها و درصد بقاي لاروها به ترتيب براي مقاومت به آنتي زنوز و آنتي بيوز مورد ارزيابي قرار گرفت. درصد سفيد شدن خوشه براي تعيين تحمل به کرم ساقه خوار نواري مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که حداکثر دستجات تخم، درصد بقاي لاروها، مرگ جوانه مرکزي و سفيد شدن خوشه مربوط به لاين ۳ (سنگ طارم × طارم ديلماني) و بيشترين ميانگين وزن لارو مربوط به لاين شماره ۵ (Iri-2 × نوک سياه) مي باشد. در اين تحقيق حساس ترين و متحمل ترين لاين ها به ترتيب، لاين شماره ۳ و لاين شماره ۴ (فجر × نوک سياه) بود. نتايج بدست آمده در مزرعه، نتايج گلخانه را تاييد مي کند. نتايج بررسي همبستگي نشان داد که ارتفاع و کلروفيل در مکانيزم آنتي زنوز، قطر ساقه و تعداد پنجه در مکانيزم آنتي بيوز و همين طور قطر ساقه در مکانيزم تحمل موثر بود.