مقاله ارزيابي مقاومت نسبي يازده پايه سيب به پوسيدگي طوقه ناشي از قارچ Phytophthora cactorum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۹۷ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت نسبي يازده پايه سيب به پوسيدگي طوقه ناشي از قارچ Phytophthora cactorum
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه هاي سيب
مقاله پوسيدگي طوقه
مقاله Phytophthora cactorum
مقاله مقاومت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: داميار سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ميزان مقاومت نسبي يازده نوع پايه رويشي سيب به بيماري پوسيدگي طوقه ناشي از قارچ Phytophthora cactorum به صورت فاکتوريل با دو فاکتور نوع پايه هاي سيب و سال، در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تكرار و چهار گياه در هر واحد آزمايشي بررسي شد. کليه پايه ها به جز مربايي به طريق رويشي تکثير شدند. پس از تهيه زادمايه قارچ، ارزيابي ميزان مقاومت پايه هاي سيب به پوسيدگي طوقه در گلدان هايي که خاک آن ها به طور مصنوعي آلوده شده بود انجام شد. سه ماه پس از مايه زني، مقاومت پايه ها با اندازه گيري طول زخم در ناحيه طوقه، مساحت شانکر ايجاد شده، درصد حلقه برداري طوقه و ميزان مرگ و مير نهال ها ارزيابي شد. تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر پايه بر ميانگين صفات اندازه گيري شده در سطح احتمال ۱% معني دار بود. پايه  MM106  با ميانگين مساحت زخم ۷۲/۴ سانتي مترمربع، ميزان حلقه برداري طوقه۳۳/۸۹ درصد، ميانگين طول شانکر ۲۸/۵ سانتي متر و ۳۳/۸۳ درصد مرگ و مير نهال ها بالاترين ميزان حساسيت را نشان داد. در مقايسه با اين پايه، پايه هاي  M9، آزايش و CK1 تا حد زيادي مقاوم و پايه هاي مربایي و MM111 نيمه حساس بودند. پايه هاي گمي آلماسي و CK2  نيمه مقاوم و پايه هايB9،M27 و M26 تحمل نسبي در برابر قارچ داشتند. اثر متقابل سال و پايه بر صفات مذكور معني دار نبود.