مقاله ارزيابي مقاومت هيبريدهاي چغندرقند نسبت به بيماري ويروسي پيچيدگي بوته در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت هيبريدهاي چغندرقند نسبت به بيماري ويروسي پيچيدگي بوته در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي مقاومت
مقاله ارقام
مقاله چغندرقند
مقاله پيچيدگي بوته
مقاله شاخص آلودگي
مقاله کرلي تاپ
مقاله هيبريدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف منصوري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقاومت هيبريدهاي جديد چغندرقند نسبت به بيماري پيچيدگي بوته در شرايط مزرعه، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۶ تيمار و در چهار تکرار به مدت يک سال در منطقه فسا اجرا گرديد. هر واحد آزمايشي در سه خط و به طول هشت متر کشت شد. بعداز تنک و وجين، بر اساس خصوصيات ظاهري، درصد بوته هاي آلوده محاسبه و شاخص آلودگي در هر تيمار با استفاده از مقياس مربوطه برآورد گرديد. در انتهاي فصل رشد عملکرد ريشه، عملکرد قندخالص و درصدقند تيمارها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که بين هيبريدها و ارقام از نظر درصد بوته هاي آلوده و شاخص آلودگي تفاوت معني دار آماري در سطح احتمال يک درصد وجود دارد. از بين هيبريدها، دو هيبريد ۲۸۹۱۴ و ۲۸۹۵۷ کمترين درصد بوته هاي آلوده و شاخص آلودگي را داشتند. کمترين درصد بوته هاي آلوده و شاخص آلودگي مربوط به ارقام H2301،BRANCO  و CHINOOK بود. هيبريدها و ارقام از نظر عملکردريشه، شکر سفيد و درصد قند تفاوت معني دار آماري در سطح احتمال يک درصد داشتند. بيشترين عملکردريشه با مقادير ۷۸٫۵۷، ۷۷٫۹۸ و ۷۱٫۹۰ تن در هکتار و عملکرد شکرسفيد با مقادير ۱۱٫۷۵ ۱۲٫۲۷ و ۱۱٫۵۵ تن در هکتار به ترتيب مربوط به ارقام H2301، BRANCO و CHINOOK بود. هيبريد ۲۸۹۵۷ با ۹٫۳۰ تن در هکتار عملکرد شکرسفيد نسبت به بقيه هيبريدها برتري داشت. بيشترين درصدقند با ۱۸٫۳۹ و ۱۸٫۲۳ درصد به ترتيب مربوط به رقم CHINOOK و هيبريد ۲۸۹۱۰ بود. بنابراين هيبريد ۲۸۹۵۷ مي تواند به عنوان منبع متحمل به بيماري کرلي تاپ براي توليد رقم مورد استفاده قرارگيرد.