مقاله ارزيابي مقاومت و واکنش عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي گندم بهاره به بلايت فوزاريومي سنبله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت و واکنش عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي گندم بهاره به بلايت فوزاريومي سنبله
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله بلايت فوزاريومي سنبله
مقاله تيپ هاي مقاومت
مقاله عمکلرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمانيان ريزي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: نواب پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته عربي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانلو حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلايت فوزاريومي سنبله از بيماري هاي مهم گندم در سراسر جهان است که علاوه بر کاهش عملکرد باعث افت کيفيت دانه ها و آلودگي آنها به مايکوتوکسين ها مي شود. اصلاح براي ايجاد ارقام مقاوم از موثرترين روش هاي مبارزه با اين بيماري محسوب مي شود. در اين مطالعه ۳۰ ژنوتيپ گندم بهاره شامل ۲۸ ژنوتيپ گندم نان و دو رقم گندم دوروم در قالب يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور مطالعه عملکرد دانه و اجزاي آن، يک بخش سالم به عنوان شاهد در مقابل بخش آلوده مورد ارزيابي قرار گرفت. درصد وقوع بيماري، شدت بيماري، درصد دانه هاي آلوده و شاخص حساسيت به تنش براي کاهش عملکرد (SSI) به ترتيب به عنوان شاخص هاي تيپ اول تا چهارم بيماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. دياگرام دوبعدي شاخص هاي درصد وقوع بيماري، شدت بيماري و درصد دانه هاي آلوده دوبه دو در مقابل يکديگر رسم شد و واکنش ژنوتيپ هاي از نظر مقاومت هاي تيپ اول تا سوم با يکديگر مقايسه شد. تجزيه مرکب براي اجزاي عملکرد مشخص کرد که وزن هزاردانه کاهش معني داري در بخش آلوده نسبت به بخش سالم نشان داد و کاهش عملکرد دانه در اين آزمايش به علت کاهش وزن هزاردانه بود. دياگرام دوبعدي ISK به عنوان ميانگين وزني شاخص هاي درصد وقوع بيماري، شدت بيماري و درصد دانه هاي آلوده در برابر شاخص SSI رسم شد و واکنش کاهش عملکرد نسبت به واکنش مقاومت آنها در مزرعه مورد بررسي قرار گرفت. فلات داري بيشترين کاهش عملکرد در بين ژنوتيپ ها و فرونتانا و سوماي تري داراي کمترين کاهش عملکرد در بين ژنوتيپ هاي مورد ارزيابي بودند.