مقاله ارزيابي مقاومت چهار رقم گوجه فرنگي نسبت به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت چهار رقم گوجه فرنگي نسبت به نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتد مواد گره ريشه
مقاله حساسيت
مقاله مقاومت
مقاله گوجه فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي اربط علي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگي شامل Chef، CH-Falat،Early Urbana Y  و Super Strain B بر نماتد مولد گره ريشه با ۸ ترکيب تيماري (دو سطح نماتد (صفر و دو عدد تخم يا لارو سن دوم به ازاي هر گرم خاک) x چهار سطح (رقم) گوجه فرنگي) به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در پنج تکرار مورد بررسي قرار گرفت و شاخص هاي وزن تر و خشک ريشه، وزن تر و خشک ساقه، طول ساقه، تعداد کيسه تخم، تعداد گره، جمعيت نهايي نماتد و ضريب تکثير نماتد ۷ هفته بعد از تلقيح ارزيابي گرديدند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که در مورد شاخص هاي تعداد گره و تعداد کيسه تخم در گرم ريشه رقم Chef با ارقام Ch-Falat و Super Strain B تفاوت آماري معني دار در سطح احتمال ۵ درصد نداشت. در شاخص هاي جمعيت نهايي و ضريب تکثير نماتد، در بين ارقام اختلاف آماري معني دار (۰۵/P≤۰) وجود داشت. در تيمار شاهد از نظر وزن تر ريشه رقمSuper Strain B-0  با بقيه ارقام اختلاف معني داري در سطح احتمال ۵ درصد نشان داد، در حالي که در تيمار دو عدد تخم يا لارو سن دوم به ازاي يك گرم سه گروه آماري وجود داشت. با توجه به داده هاي حاصل هيچ کدام از ارقام داراي مقاومت کافي در برابر نماتد فوق نبودند.