مقاله ارزيابي مقاومت کلون هاي اميدبخش سيب زميني در برابر ويروس هاي PVX ،PVY و PVA در گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۱۷ تا ۵۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت کلون هاي اميدبخش سيب زميني در برابر ويروس هاي PVX ،PVY و PVA در گلخانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله کلون هاي اميدبخش
مقاله ويروس هاي PVX ،PVY و PVA
مقاله مقاومت
مقاله آزمايش گلخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مقاومت شانزده کلون اميدبخش سيب زميني نسبت به ويروس هايPVX ،PVY  وPVA  در قالب سه آزمايش جداگانه در شرايط گلخانه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا با استفاده از آزمـون DAS-ELISA هر يک از کلون ها نسبت به ويروس هايPVX ، PVY،PVA ، PVM، PLRV و PVS مورد بررسي قرار گرفتند و کلون هايي که آلودگي به يک يا چند ويروس داشتند با به کارگيري روش الکتروتراپي عاري از ويروس شدند و به صورت تک گره روي محيط MS تکثير شدند. گياهچه ها را پس از يک ماه در گلخانه کاشته و ميني تيوبرهاي حاصل به عنوان ماده آزمايشي استفاده شدند. دو هفته پس از برداشت غده چه هاي هر يک از کلون ها گياهچه ها با عصاره توتون آلوده به هر يک از ويروس ها به طور جداگانه مايه زني و واکنش آن ها پس از يک ماه با آزمونDAS-ELISA  بررسي شد. نتايج نشان داد که بين کلون ها از نظر ميزان مقاومت در سطح اختلاف معني دار وجود داشته و اختلاف بين گياهچه ها معني دار نبود. مقايسه ميانگين ميزان جذب کلون هاي آزمايشي در آزمون الايزا نشان داد که کلون هاي ۱-۳۹۷۰۱۵ و ۱۳-۱۹۷۰۱۵ نسبت به هر سه ويروس مقاوم و کلون ۲-۳۹۷۰۰۸ نسبت به هر سه ويروس حساس بودند. ساير کلون هاي مورد بررسي نسبت به يك يا دو ويروس مقاوم و يا حساس بودند.