مقاله ارزيابي مقايسه اي كارايي فني در صنعت سيمان ايران (رهيافت مدل هاي مرزي تصادفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۴۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقايسه اي كارايي فني در صنعت سيمان ايران (رهيافت مدل هاي مرزي تصادفي)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل مرزي تصادفي
مقاله داده هاي تابلويي با اثرات ثابت
مقاله کارايي فني متغير در طول زمان
مقاله ويژگي گروهي
مقاله صنعت سيمان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: خيام باشي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير مدل هايي براي تخمين كارآيي فني تغييرپذير در زمان پيشنهاد گرديده است. اين مدل ها از نظر ويژگي و نتايج با يكديگر تفاوت داشته و هر يك داراي خصوصيت هاي مربوط به خود مي باشد. اين مطالعه در فضاي توليد مرزي به مقايسه و بررسي دو مدل “كارايي فني متغير در طول زمان” مطرح شده در ادبيات مرزي تصادفي، يعني مدل كورنول، اشميت، و سيكلز (۱۹۹۰، CSS) و مدل لي و اشميت (۱۹۹۳، LS) مي پردازد. سپس به منظور گسترش مدل LS و آزاد سازي فرض يكسان بودن روند زماني براي تمامي واحدها، با معرفي مدل روند هاي زماني با ويژگي گروهي واحد ها (۲۰۰۶، GS)، و با در نظر گيري فرم تابعي پارامتريك براي رفتار زماني گروه ها در اين مدل به تخمين پارامتر هاي اصلي مدل و پارامتر هاي اثر گذار هر گروه پرداخته مي شود. مشاهدات مورد استفاده در اين مطالعه درباره تمامي كارخانه هاي فعال سيمان در ايران (۳۳ كارخانه) براي دوره زماني ۸۴-۱۳۷۵ مي باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهدكه برخلاف مشابهت ها تفاوت هاي اساسي ميان مدل ها وجود دارد. در مجموع مدل GS به دليل در نظر گيري تفكيك ويژگي هاي مشترك واحد ها به همراه روند زماني خاص براي هر گروه نتايج دقيق تري را نسبت به ساير مدل ها به خود اختصاص داده است. اين آزمون در زمينه ويژگي مقياس ظرفيت واحدها و طبقه بندي در سه گروه واحدهاي توليد بالاي ۳۰۰۰ تن، بين ۱۰۰۰-۳۰۰۰ تن، و زير ۱۰۰۰ تن انجام گرفته است كه متوسط كارايي براي گروه هاي اول، دوم، و سوم به ترتيب ۸۱/۰، ۹۳/۰ و ۷۵/۰ را به همراه داشته است. چنين نتيجه اي براي دو مدل LS و CSS تنها به صورت جمعي براي تمامي واحد ها قابل دستيابي است، كه به ترتيب ارقام متوسط ۸۴/۰ و ۷۶/۰ را ارايه مي دهند. اين يافته مهم را مي توان براي كشش نهاده ها وكشش مقياس به تفكيك گروه ها و يا تك تك واحد ها نيز مشاهده نمود، كه درانجام سياست گذاري هاي تعرفه اي نهاده ها درباره هر گروه اهميت دارد.