مقاله ارزيابي مقايسه اي كيفيت باكتريايي، شيميايي و ارگانولپتيك غذاهاي طبخ شده با تجهيزات معمولي و نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقايسه اي كيفيت باكتريايي، شيميايي و ارگانولپتيك غذاهاي طبخ شده با تجهيزات معمولي و نوين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت غذا
مقاله تجهيزات معمولي و نوين
مقاله طبخ غذا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي آبادي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ارزيابي كيفيت ميكروبي، شيميايي و ارگانولپتيك غذاهايي كه با تجهيزات معمولي و نوين طبخ مي شوند مي تواند در مديريت تغذيه فرماندهان مفيد واقع شود. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه كيفيت غذاهاي طبخ شده با تجهيزات معمولي و نوين بود.
روش ها: ۱۲۰ نمونه غذاي طبخ شده با دو روش فوق به طور تصادفي انتخاب و با روش هاي استاندارد مورد ارزيابي باكتريولوژيك، شيميايي و ارگانولپتيك قرار گرفت. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمون هاي آماري من – ويتني و ويلكاكسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين تعداد باكتري در غذاهاي طبخ شده با تجهيزات معمولي و نوين به ترتيب ۳٫۵۱×۱۰۲ (±۴٫۰۹×۱۰۱) و ۱٫۰۷×۱۰۲ (±۱٫۲۸×۱۰۱) تعيين شد. ميانگين مقدار چربي در غذاهاي سنتي و نوين به ترتيب ۲۵٫۸۰ و gr/100gr 15.82 و ميانگين انديس پراكسيد به ترتيب ۱۰٫۱۹ و mg/kg 5.27 تعيين شد. همچنين مقدار ويتامين هاي B1 و B2 و ويژگي هاي ارگانولپتيك غذاهاي طبخ شده با دو روش فوق اندازه گيري شد (P<0.05).
نتيجه گيري: كيفيت بهداشتي و ارزش تغذيه اي غذاهاي طبخ شده با تجهيزات نوين بالاتر بوده و جايگزين نمودن تجهيزات نوين به جاي تجهيزات سنتي نقش زيادي در سلامت نيروهاي نظامي دارد.