مقاله ارزيابي مقايسه نسخه درجه-روز و تابشي مدل SRM در همانند سازي رواناب ناشي از ذوب برف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقايسه نسخه درجه-روز و تابشي مدل SRM در همانند سازي رواناب ناشي از ذوب برف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذوب برف
مقاله بيلان انرژي
مقاله تابش
مقاله درجه-روز
مقاله همانند سازي
مقاله SRM
مقاله حوزه آبخيز كرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيلز راجر
جناب آقای / سرکار خانم: آبكار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري شيرازي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حوزه هاي آبخيز كوهستاني، ذوب برف و رواناب بدست آمده از آن سهم عمده اي در توليد جريان و تامين منابع آب دارد. مدل SRM از جمله مدل هاي هيدرولوژيكي است كه به منظور همانند سازي و پيش بيني جريان روزانه در حوزه هاي كوهستاني متاثر از ذوب برف طراحي شده است. مبناي بكار گرفته شده در مدل SRM روش تجربي درجه-روز مي باشد كه به رغم گستردگي كاربرد آن به دليل دارا نبودن عامل هاي فيزيكي همواره مورد نكوهش پژوهشگران قرار گرفته است. در اين بررسي با اضافه نمودن مشخصه تابش به مدل درجه-روز آنرا به يك معادله ساده بيلان انرژي تبديل نموده و مدل از حالت تجربي به فيزيكي تبديل شد. براي اين منظور حوزه آبخيز كرج گزينش و با آماده سازي مشخصه هاي لازم مدل كلاسيك SRM و مدل تابشي SRM مورد مقايسه واقع شدند. ميزان تابش ميانگين روزانه با بهره گيري از آلبدو، امواج با طول موج كوتاه و بلند، دماي بيشينه و کمينه روزانه و رطوبت نسبي محاسبه شد. سطوح پوشيده از برف حوضه از تصاوير سنجنده MODIS و به صورت روزانه استخراج شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه ضريب تعيين داده هاي ديداري و برآورد شده (R2) در مدل SRM تابشي معادل ۰٫۶۶۷ و اختلاف حجم دبي ها برابر -۵٫۵۸ درصد مي باشد. بدين ترتيب مدل SRM تابشي همبستگي دبي هاي ديداري و همانند سازي شده را نسبت به مدل SRM كلاسيك به ميزان ۹٫۳ درصد بهبود بخشيد.