مقاله ارزيابي منشايابي منابع تغذيه کننده آب سفره زيرزميني و تعيين دوره هاي تر و خشکسالي با ردياب هاي پرتوزا (مطالعه موردي: دشت هشتگرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي منشايابي منابع تغذيه کننده آب سفره زيرزميني و تعيين دوره هاي تر و خشکسالي با ردياب هاي پرتوزا (مطالعه موردي: دشت هشتگرد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه آب هاي زيرزميني
مقاله ردياب هاي پرتوزا
مقاله دوره هاي تر و خشکسالي
مقاله منشايابي منابع آب
مقاله هشتگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با ارزيابي و تحليل داده ها و اندازه گيري ردياب هاي پرتوزا، منشا منابع آب تغذيه کننده سفره هاي زيرزميني در مناطق مختلف، تعيين سهم تغذيه متمرکز و انتشاري، تفسير نيمرخ پرتوزاهاي پايدار آب در محيط غيراشباع به منظور تعيين دوره هاي تر و خشکسالي در دشت هشتگرد بررسي شد. نتايج بررسي نشان مي دهد که به منظور بهره گيري مناسب از ردياب هاي پرتوزاي پايدار آب در منابع مختلف در آغاز بايستي ارتباط دو پرتوزا اکسيژن ۱۸ و دوتريوم تحليل شود. ارتباط بين اين دو پرتوزا داراي همبستگي مناسب (۲=R) و شيب خط ۷٫۷۶ بود که به تقريب همانند شيب خط GMWL که معادل ۸ است، مي باشد. بر پايه نتايج اين پژوهش، رودخانه هاي منطقه به دو دسته تقسيم شدند. در نمونه هاي دسته اول به دليل هرزآب کم و نفوذ مناسب به طور عمده از منابع آب هاي زيرقشري تغذيه شده اند. در نمونه هاي دسته دوم به دليل نبود امکان نفوذ، رودخانه از آب جاري شده بر روي دامنه تغذيه مي شود. منابع آب هاي زيرزميني در دشت هشتگرد را مي توان با توجه به تحليل عامل هاي آماري به سه گروه تقسيم کرد. گروه اول، نمونه هايي که داراي ميزان اکسيژن ۱۸ و دوتريم همانند بارش که به طور عمده در غرب دشت هشتگرد (در حوالي شهر نظرآباد و شهر جديد هشتگرد) و شمال شرق دشت (برغان و کردان) بودند که نشان دهنده تغذيه از راه ورودي آّب زيرزميني و انتشاري مي باشد. گروه دوم نمونه هايي، که داراي ميزان مباي از پرتوزاهاي پايدار را داشتند. تغذيه آنها با ترکيبي مبا از آب هاي سطحي و زيرزميني است. اين نمونه ها در بخش شمال مرکزي و مرکز دشت هشتگرد قرار داشتند. گروه سوم، نمونه هايي که در بخش جنوب شرقي، جنوب غربي دشت هشتگرد قرار دارد که به طور عمده از راه آب هاي سطحي تغذيه مي شوند. با توجه به گروه بندي هاي بالا مشخص مي شود که تغذيه دشت هشتگرد داراي دو شکل عمده تغذيه متمرکز از راه آب هاي ورودي زيرزميني و سطحي (بخش شرق و غرب دشت) و تغذيه انتشاري از راه بارش (بخش مرکز و جنوب دشت) بر روي سطح دشت مي باشد. بنا به بررسي هاي آماري مشخص شد که ۷۷ درصد تغذيه ي سفره هاي زيرزميني از راه آب هاي ورودي متمرکز سطحي و زيرزميني و ۲۳ درصد تغذيه به وسيله آب حاصل از بارش انجام مي گيرد. در ارزيابي تغيير پرتوزاهاي پايدار در نيمرخ هاي عمقي دشت هشتگرد دوره هاي خشک سالي در سنوات گذشته با افزايش پرتوزاها نمايان گشته است.