مقاله ارزيابي مهارت هاي باليني پزشکان خانواده استان فارس با استفاده از آزمون باليني مبتني بر مشاهده (OSCE) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۹۲ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مهارت هاي باليني پزشکان خانواده استان فارس با استفاده از آزمون باليني مبتني بر مشاهده (OSCE)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشكي
مقاله پزشك خانواده
مقاله مهارت باليني
مقاله آموزش مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ناييني مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح‌ زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: باصري علي
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي مهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش پزشكي فرصتي براي تربيت افرادي است كه بتوانند صلاحيت هاي لازم را براي مراقبت بيماران كسب كنند. از طرفي ارزيابي يكي از مهمترين مراحل نظام آموزشي است. ارزيابي توانمنديهاي پزشكان مي تواند بازتابي مناسب از عملكرد برنامه آموزش قبل از فارغ التحصيلي ونيز آموزش مستمر پس از آن را فراهم آورد و منجر به بهبود فرآيند آموزش گردد. هدف از اين مطالعه، سنجش توانمندي هاي (مهارت) پزشكان خانواده با استفاده از آزمون OSCE مي باشد .
روش كار: اين بررسي بصورت مقطعي انجام گرفت . از۳۲۰ پزشك شاغل در برنامه پزشك خانواده، يك نمونه ۷۹ نفري با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك انتخاب گرديد. اين افراد در ۱۹ ايستگاه طراحي شده شركت كردند . روش جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه ساختار يافته اي بود كه پايايي و روايي آن در حد قابل قبول بود . در اين مطالعه از آزمونهاي آماري همبستگي و t test، با سطح معني داري کمتر از ۰۵/۰ استفاده گرديد.
يافته ها: از مجموع ۷۹ پزشك شركت كننده در اين مطالعه ۶۲% (۴۹ نفر) مرد بودند . نمره كل آزمون ۱۹۰ و ميانگين كسب شده (۲/۱۵ ±۱۱۳) بود. در تحليل آماري مشاهده گرديد، رابطه معني داري بين نمره آسكي پزشكان در فيلد هاي بهداشتي ودرماني و جنسيت آنان وجود دارد (p<0.004). ارتباط معني داري بين نمره آسكي، محل فارغ التحصيلي و وضعيت استخدامي به دست نيامد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد كه ميزان مهارت هاي پزشكان عمومي در ارايه بسته خدمت بهداشتي درماني پايين بوده و نياز به مداخلات متعدد جهت ارتقاي مهارت هاي آنها مي باشد.