مقاله ارزيابي مولكولي و سرولوژيكي گروه A روتاويروس هاي جدا شده از اسهال كودكان بستري در بيمارستان هاي شهرستان جهرم با روش RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مولكولي و سرولوژيكي گروه A روتاويروس هاي جدا شده از اسهال كودكان بستري در بيمارستان هاي شهرستان جهرم با روش RT-PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسهال
مقاله روتاويروس هاي انساني گروه A
مقاله کودکان بستري
مقاله RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زاده امين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روتاويروس ها به عنوان يکي از مهمترين عوامل ايجاد کننده گاستروانتريت حاد در کودکان و نوجوانان محسوب مي شوند. سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۵ به تمامي کشورهاي در حال توسعه شناسايي سروتايپ ها و ژنوتايپ هاي شايع اين ويروس (پايش بيمارستاني) را پيشنهاد نموده است. هدف از اين پژوهش، تعيين ژنوتايپ شايع روتاويروس ها با روش RT-PCR در كودكان بستري شده در بيمارستان هاي شهرستان جهرم به مدت يك سال است.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي-تحليلي، ۱۶۳ نمونه مدفوع از کودکان زير ۵ سال مبتلا به اسهال شديد بستري شده در دو بيمارستان شهرستان جهرم جمع آوري شد. ابتدا گروه A روتاويروسي با روش آنزيم ايمونواسي(EIA)  شناسايي و سپس ژنوتايپ نمونه هاي مثبت با استفاده از ۹ پرايمر اختصاصي با روش RT-PCR تعيين گرديد. نتايج با استفاده از آزمون هاي مربع کاي،t-test  و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۱۶۳ نمونه جمع آوري شده ۷۵ (%۴۶٫۲) مورد با روش الايزا از نظر وجود روتاويروس مثبت ارزيابي شدند. فراواني ژنوتايپ هاي G1، G2، G3، G4،G9  و مخلوط  (MIX)به ترتيب: ۱۳ (۱۷٫۳۳)، ۱۰ (%۱۳٫۳۴)، ۲ (%۲٫۶۷)، ۲۳ (%۳۰٫۶۶)، ۲ (%۲٫۶۷) و ۲ (%۲٫۶۷) بود. بيشترين شيوع مربوط به فصل زمستان با فراواني %۲۲٫۶۹ و کمترين شيوع مربوط به فصل تابستان با فراواني %۴٫۲۹ بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي عفونت روتاويروس در جمعيت مورد پژوهش و به دليل غير قابل تايپ بودن تعداد زيادي از روتاويروس هاي جدا شده و همچنين شيوع ژنوتايپ هاي نادر، انجام پايش گسترده به صورت همزمان در ساير نقاط کشور پيشنهاد مي گردد.