مقاله ارزيابي ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي، فرکانس بسيار پايين (ELF) و بررسي اثرات آن بر پارامترهاي خوني کارگران يکي از صنايع سنگين فلزي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي، فرکانس بسيار پايين (ELF) و بررسي اثرات آن بر پارامترهاي خوني کارگران يکي از صنايع سنگين فلزي تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدانهاي الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار پايين
مقاله تغييرات خوني
مقاله ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي
مقاله صنايع سنگين فلزي
مقاله دسته بندي مشاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركنيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي و مطالعه اثرات ناشي از القا جريان و ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي با فرکانس بي نهايت کم در بدن انسان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا بدين وسيله اثرات ايجاد محتمل در مولکولي،سلولي و اندامي تعيين شوند. هدف از اين مطالعه ارزيابي شدت ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي با فرکانس بي نهايت کم تعيين ارتباط اختمالي اين ميدانها با تغييرات پارامترهاي خوني افراد شاغل در يکي از صنايع سنگين تهران است. اين مطالعه از نوع مطالعه موردي است. تعداد نمونه هاي مورد بررسي در اين مطالعه که با ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي مواجهه دارند، ۲۰۵ نفر است که در ۴ گروه شامل ۱- کارگران کوره القايي ۲- کارگران سختي القايي ۳- جوشکاران ۴- اپراتورهاي کامپيوتر طبقه بندي مي شوند.
مواد و روشها: در زمينه ارزيابي تماس با ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي و مطالعه اپيدميولوژيک اثرات آن در مشاغل متدهاي متنوعي توصيه و به کار برده شده است. طيف متدها از متدهاي ساده دسته بندي مشاغل تا متدهاي پيچيده اي مانند مدل ماتريکس مواجهه شغلي است که بر اساس اندازه گيريهاي مواجهه پرسنل و بازسازي آن بعد از مواجهه است. در اين پژوهش از روشهاي استاندارد جهت اندازه گيري ميزان ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي استفاده شد. در اين مطالعه اندازه گيري شدت ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي بر اساس دزيمتري که بر پايه روش ۲۰۲ کتابچه روشهاي اندازه گيري انستيتو ملي ايمني و بهداشت حرفه اي امريکا انجام شد. جهت تعيين تغييرات پارامترهاي خوني از کارگران نمونه هاي خوني گرفته شد و سپس به وسيله روشهاي معتبر آناليز شد. همچنين جهت بررسي سير تغييرات پارامترهاي هماتولوژي کارگران از نتايج آزمايشات خوني سالهاي قبل مندرج در پرونده هاي کارگران استفاده گرديد.
نتايج: اندازه گيرها نشان دهنده شدت ميدان الکتريکي و مغناطيسي عظيمي را در اطراف کوره هاي القايي است و به صورت کلي محدوده شدت ميدان الکتريکي براي گروه کارگران القايي ۲۴۵۲٫۳-۲٫۳ ولت بر متر و محدوده شدت ميدان مغناطيسي ۳۲۵٫۱-۱ ميکرو تسلا مي باشد. در ساير مشاغل از قبيل کارگران سختي القايي اين محدوده براي ميدانهاي الکتريکي ۶۸٫۵-۲٫۴۵ ولت بر متر و براي ميدانهاي مغناطيسي ۲۰٫۴-۱٫۳ ميکرو تسلا مي باشد. در گروه جوشکاران بازه ميدانهاي الکتريکي ۱۱٫۲۳-۱٫۰۲ ولت بر متر و ميدانهاي مغناطيسي ۳٫۲۵-۰٫۱۲ ميکرو تسلا است و درنهايت در گروه اپراتورهاي کامپيوتر ميدانهاي الکتريکي در محدوده ۱۸۶٫۲-۲۱٫۱ ولت بر متر قراردارد و براي ميدانهاي مغناطيسي اين بازه ۰٫۲۵-۰٫۰۷ ميکرو تسلا است.
بحث و نتيجه گيري: در گروه کارگران کوره القايي ميانگين پارامترهاي گلبول سفيد و حجم گلبول قرمز به طور معني دار افزايش نشان ميدهد، در صورتي که ميانگين گلبولهاي قرمز کاهش يافته است .(P<0.05) در گروه کارگران سختي القايي ميانگين پارامترهاي گلبولهاي سفيد، متوسط غلظت وزني هموگلوبين و حجم گلبول قرمز به طور معني دار افزايش پيدا کرده است در صورتي که ميانگين گلبول قرمز و هموگلوبين کاهش پيدا کرده است (Pv<0.05) در گروه جوشکاران ميانگين پارامترهاي گلبولهاي سفيد، حجم گلبول قرمز و هموگلوبين به شکل معني دار افزايش پيدا کرده است و درنهايت در گروه اپراتورهاي کامپيوتر شاخص هاي گلبول قرمز و هماتوکريت به شکل معني دار کاهش پيدا کرده است.