مقاله ارزيابي ميزان آمادگي سازمان هاي فعال در صنعت هوانوردي براي تبديل آنها به سازمان يادگيرنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان آمادگي سازمان هاي فعال در صنعت هوانوردي براي تبديل آنها به سازمان يادگيرنده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله مديريت دانش
مقاله کارکنان دانشي
مقاله يادگيري و حوزه هوانوردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهلايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند تاريخي شکل گيري و توسعه سازمان هاي داراي تکنولوژي بالا نظير شرکت هاي فعال در صنعت هوانوردي نشان مي دهد كه سازمان ها با ساختارهاي سنتي براي همسويي با تغييرات پيراموني، توان رقابتي و انعطاف پذيري نداشته و به نا كارآمدي در عرصه رقابت هاي اقتصادي محكوم شده اند. اين سازمان ها دريافته اند كه خروج از اين بحران مستلزم تجهيز به ابزارهايي جديد است. يكي از مهمترين اين سازوكارها، ايجاد فرايند يادگيري در سازمان و نهادينه كردن سازمان يادگيرنده است. بر اين اساس، پژوهش حاضر به بررسي ميزان آمادگي جامعه آماري براي تبديل به سازمان يادگيرنده مي پردازد. سوال اساسي در اين پژوهش عبارت است از اينکه تا چه ميزان ويژگي ها و خصوصيات موجود در ادبيات نظري در باب سازمان هاي يادگيرنده در جامعه آماري مورد بررسي وجود دارد. جامعه آماري اين پژوهش، دانشگاه هوايي شهيد ستاري بوده و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به تعيين نمونه پرداخته شده است. روش گردآوري داده ها پرسشنامه حضوري بوده و از روش تحقيق توصيفي-ميداني استفاده شده است. نتايج حاصل از روش هاي آماري، حاکي از وجود شکافي معنا دار در خصوص برخي مولفه ها براي تبديل به سازمان يادگيرنده است. در پايان با توجه به يافته هاي پژوهش پيشنهادهايي براي جامعه علمي و مديران سازمان ارايه شده است.