مقاله ارزيابي ميزان اثربخشي عمل بازسازي پوست با ليزر غير تخريبي با به کارگيري تکنيک تصويربرداري اولتراسوند با فرکانس بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان اثربخشي عمل بازسازي پوست با ليزر غير تخريبي با به کارگيري تکنيک تصويربرداري اولتراسوند با فرکانس بالا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازسازي پوست
مقاله Pulsed Dye laser
مقاله ليزر غير تخريبي
مقاله اولتراسوند با فرکانس بالا
مقاله پردازش تصوير
مقاله ارزيابي عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ميران بيگي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين مقاله با استفاده از تصويربرداري اولتراسوند با فرکانس بالا، يک روش ارزيابي غيرتهاجمي و عددي براي بررسي ميزان اثربخشي بازسازي پوست با استفاده از Pulsed Dye laser معرفي شده است. با بکارگيري اين ابزار مي توان با تصويربرداري قبل و بعد از عمل از ناحيه مورد نظر، شرايط بافت را از ديدگاه بازسازي مورد بررسي قرار داد.
روش بررسي: تصاوير اولتراسوند با فرکانس بالا از ۳۰ بيمار که براي بازسازي پوست توسط دستگاه Pulsed Dye laser مراجعه کرده بودند گرفته شد. با استفاده از روش هاي پردازش تصوير دو نشانگر از تصاوير استخراج شد که ترکيب آنها به يک معيار مناسب براي بررسي اثربخشي بازسازي پوست انجاميد.
يافته ها: نشانگرهاي استخراج شده از تصاوير در اکثر حالت ها روند رفتاري معني داري را طي مي کردند و با P<0.05 قادر به تفکيک تصاوير قبل و بعد از عمل از يکديگر بودند. رابطه ارايه شده با استفاده از ترکيب نشانگرها در %۸۷ حالت ها قادر به تشخيص درست سير بافت از قبل به بعد از عمل بود.
نتيجه گيري: مي توان با استفاده از معيار تعريف شده، تغييرات بافت را در اثر عمل بازسازي ليزر به روشي غيرتهاجمي و عددي مورد مطالعه قرار داد. معيار معرفي شده قادر است بهبود يافت از ديدگاه کلاژن سازي را تشخيص دهد.