مقاله ارزيابي ميزان تاثير بريس ‌هاي ميلواکي و توراکولومبوساکرال بر روي حس خويشتن بيني و رضايت از درمان نوجوانان داراي اسکوليوز ايديوپاتيک با استفاده از پرسشنامه SRS-22 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان تاثير بريس ‌هاي ميلواکي و توراکولومبوساکرال بر روي حس خويشتن بيني و رضايت از درمان نوجوانان داراي اسکوليوز ايديوپاتيک با استفاده از پرسشنامه SRS-22
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوليوز
مقاله حس خويشتن بيني
مقاله رضايت از درمان
مقاله پرسشنامه SRS-22

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجويان محمدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي در اين مطالعه تعيين اثرات درماني بريس هاي ميلواکي و توراکولومبوساکرال بر روي حس خويشتن بيني و رضايت از درمان نوجوانان داراي اسکوليوز ايديوپاتيک مي باشد.
مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه جهت ارزيابي هاي حس خويشتن ‌بيني و رضايت از درمان از پرسشنامه SRS-22 استفاده‌ شد که اختصاصا جهت بررسي متغيرهاي سلامت وابسته به کيفيت زندگي بيماران داراي بدشکلي هاي ستون فقرات طراحي شده‌ است. در اين مطالعه ۶۳ بيمار اسکوليوزي شرکت‌ داشتند که بر اساس مورد تجويز تحت درمان با يکي از بريس هاي ميلواکي (n=31) و توراکولومبوساکرال (n=32) قرار گرفته ‌بودند. افراد شرکت ‌کننده در اين دو گروه بر اساس سن و شدت قوس اسکوليوزي با هم جور شدند.
يافته‌ ها: اختلالات حس خويشتن ‌بيني در گروه ميلواکي بيشتر از گروه توراکولومبوساکرال بوده ‌است اما اين اختلاف جزئي بوده و به لحاظ آماري معنادار نمي باشد (p=0.7). همچنين بيماران گروه ميلواکي نسبت به گروه توراکولومبوساکرال رضايت بيشتري از درمان خود داشته اند که البته اختلاف در اين حوزه نيز جزئي بوده و معنادار نمي باشد (p=0.8).
بحث و نتيجه ‌گيري: بطور کلي تجويز بريس کيفيت زندگي جمعيت مورد مطالعه را به يک اندازه کاهش داده‌ است که تاثير آن در پسران شديدتر از دختران بوده ‌است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه SRS-22 در مطالعه حاضر نشان‌ مي دهد که اختلالات حس خويشتن ‌بيني نزد نوجواناني که به مدت ۶ تا ۱۲ ماه از بريس استفاده ‌نموده اند شديدتر است اما با گذشت زمان نگاه افراد به خويشتن بهبود مي ‌يابد. به نظر مي رسد افراد با انحناهاي اسکوليوزي شديدتر نيازمند توجهات بيشتري نيز هستند.