مقاله ارزيابي ميزان حلاليت يون هاي فلزي گرد و غبار سيمان در آلوئول هاي ريه به روش برون تني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان حلاليت يون هاي فلزي گرد و غبار سيمان در آلوئول هاي ريه به روش برون تني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرد و غبار سيمان
مقاله فلزات سنگين
مقاله تماس ريوي
مقاله دسترسي زيستي
مقاله ارزيابي برون تني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن نژاد وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي راوندي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت جهرمي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي امرودي نوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مواجهه تنفسي با گرد و غبار سيمان محتوي مقاديري از ترکيبات فلزي سنگين، مي تواند اثرات موضعي و عمومي زيادي را به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان تماس ريوي کارگران کارخانه سيمان با يون هاي فلزي کادميوم، کبالت، کروم و نيکل انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي، نمونه برداري محيطي از بارگيرخانه کارخانه سيمان کرمان براي پايش مقادير يون هاي فلزي مورد نظر در هوا و سيال ساخته شده مشابه شرايط ريه انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS(ويرايش ۱۱٫۵) و آزمون تي در سطح معني داري P<0.050 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مقايسه ميانگين تراکم فلزات مورد مطالعه با حداکثر آستانه مجاز نشان داد که ميانگين تراکم همه فلزات کمتر از حد آستانه مجاز مي باشد (P<0.05). بيشترين غلظت يون فلزي در هوا براي کروم با تراکم ۱٫۷۵mg/m3 و کمترين براي کادميوم با تراکم ۰٫۰۱mm/m3 بود. ميزان يون هاي فلزي کادميوم، کبالت، کروم و نيکل در ذرات معلق هواي محيط بارگيرخانه به ترتيب ۰٫۷۴±۰٫۴۱، ۹٫۳۱±۳٫۳۸، ۸۱٫۹۶±۵۳٫۳۵ و ۳۲٫۵±۲۷٫۸۳ و مقادير فلزات استخراج شده با سيال شبيه سازي شده آلوئولي در شرايط برون تني به ترتيب ۰٫۰۰۶±۰٫۰۰۲، ۰٫۰۲±۰٫۰۰۹، ۰٫۵۳±۰٫۱۲ و ۰٫۱۴±۰٫۰۳ ميکروگرم بر گرم گرد و غبار هوا بود. بر اساس آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، رابطه ميان تراکم يون هاي فلزي در هوا و سيال شبيه سازي شده، معني دار نبود (P>0.05).
نتيجه گيري: هرچند رابطه معني داري ميان مقادير يون فلزي به دست آمده از هوا و سيال شبيه سازي شده وجود نداشت اما به علت بالا بودن درصد حلاليت کادميوم تحت شرايط آلوئولي، ضرورت پيگيري اين مواجهات الزامي به نظر مي رسد.