مقاله ارزيابي ميزان سلنيوم و تعيين گونه هاي آن در خانواده شوريده ماهيان و بررسي ميزان سميت آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان سلنيوم و تعيين گونه هاي آن در خانواده شوريده ماهيان و بررسي ميزان سميت آن ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنيوم
مقاله شوريده ماهيان
مقاله طيف سنجي جذب اتمي
مقاله ريز استخراج فاز جامد
مقاله کروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تباركي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: گيويان راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ماشين چيان مرادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه، ميزان سلنيوم در کبد، کليه و گوشت هجده ماهي شوريده که از شهرهاي آبادان، بوشهر و ماهشهر از خليج فارس تهيه شده بودند، سنجيده شد. همچنين گونه هاي سلنيوم موجود دراين ماهي شناسايي شدند.
مواد و روش ها: اندازه گيري سلنيوم توسط روش طيف سنجي جذب اتمي به روش توليد هيدريد انجام شد و براي جداسازي ترکيبات سلنيوم، از روش ريز استخراج فاز جامد از قسمت بالاي نمونه و براي شناسايي گونه هاي سلنيوم از دستگاه کروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي استفاده شد. حد تشخيص اندازه گيري سلنيوم ۷/۰ ميکروگرم در کيلوگرم و تکرار پذيري در روش ۸۶/۲% و در اندازه گيري ۹۴/۰% بوده است.
يافته ها: در ارزيابي گونه هاي سلنيوم، وجود ترکيبات دي متيل سلنايد، دي اتيل سلنايد و دي متيل دي سلنايد در بافت هاي ماهي شوريده مشخص گرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد سلنيوم موجود در شوريده ماهيان (۳۵ ميکروگرم در گرم در روز) در محدوده مجاز مصرف قرار دارد و گونه هاي سلنيوم موجود در ماهي هاي مورد مطالعه، سمي نبود.