مقاله ارزيابي ميزان فنل تام و فعاليت هاي آنتي اکسيداني بومادران، درمنه و بابونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان فنل تام و فعاليت هاي آنتي اکسيداني بومادران، درمنه و بابونه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي آنتي اکسيداني
مقاله فنل تام
مقاله فلاونوئيد تام
مقاله گياهان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرتبارطوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مصرف ترکيبات آنتي اکسيداني مشتق از گياهان باعث کاهش شيوع بسياري از بيماري هاي مزمن مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان فنل تام و فعاليت هاي آنتي اکسيداني بومادران، درمنه و بابونه بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شد. ابتدا ساقه هاي هوايي گياهان مورد مطالعه شامل؛ بومادران، درمنه و بابونه در مجاورت هوا و در سايه خشک شده و پودر گرديد. عصاره هاي هيدروالکلي به روش خيساندن به مدت ۴۸ ساعت در دماي اتاق تهيه شدند. در اين مطالعه براي ارزيابي خواص آنتي اکسيداني از پنج آزمون به نام، دي فنيل پيکريل هيدرازيل، توان آنتي اکسيداني معادل ترولکس، توان آنتي اکسيداني احياء آهن، فسفوموليبدنم و قدرت احيا کنندگي که مکانيسم همگي بر اساس اهداي الکترون استوار است استفاده شد. براي اندازه گيري ترکيبات آنتي اکسيداني آزمون فنل و فلاونوئيد تام به کار رفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اکسل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بهترين فعاليت آنتي اکسيداني مربوط به گياه درمنه بود. الگوي فعاليت آنتي اکسيداني در دي فنيل پيکريل هيدرازيل، توان آنتي اکسيداني معادل ترولکس و قدرت احياء کنندگي از بيشترين به کمترين مقدار مربوط به درمنه، بابونه و بومادران بود. الگوي فعاليت آنتي اکسيداني در دو روش فسفوموليبدنم و فعاليت آنتي اکسيداني معادل ترولکس به ترتيب مربوط به درمنه، بومادران و بابونه بود.
نتيجه گيري: عصاره هيدروالکلي گياهان بومادران، درمنه و بابونه در تمامي مدل هاي مورد مطالعه سطوح مختلفي از فعاليت آنتي اکسيداني از خود نشان دادند. بهترين فعاليت آنتي اکسيداني مربوط به گياه درمنه بود.