مقاله ارزيابي ميزان قندهاي حاصل از تجزيه پكتين و پروتئينهاي موثر در تجزيه پكتين توسط چند گونه قارچ Mucor که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان قندهاي حاصل از تجزيه پكتين و پروتئينهاي موثر در تجزيه پكتين توسط چند گونه قارچ Mucor
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mucor
مقاله پكتين
مقاله اسپكتروفتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي م.ح.
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك قنبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده ا.
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي ا.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي توانايي تجزيه پكتين در چند جدايه قارچ Mucor جداسازي شده از مناطق مختلف كشور ارزيابي گرديد. بدين منظور از محيط كشت حاوي ۵۰ سي سي محيط مينيمال با نيم درصد پكتين بعنوان تنها منبع كربن و همچنين نمك هاي معدني مورد نياز استفاده گرديد. محيط كشت مورد نظر در سه تكرار با يك سي سي سوسپانسيون اسپور تلقيح و در ۲۵ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. ارزيابي ميزان قندهاي ساده آزاد شده در محيط كشت ۲ روز پس از تلقيح آغاز و هر ۲ روز يكبار تا روز بيست و يكم ادامه يافت. ميزان پروتئين هاي مترشحه در محيط با استفاده از معرف مربوطه و هر ۲ روز يكبار انجام شد. نتيجه واكنش قندهاي ساده با معرف مربوط توسط اسپكتروفتومتر در ۵۲۵ نانومتر و در مورد ميزان پروتئين در طول موج ۵۷۵ نانومتر قرائت گرديد. بين جدايه هاي مورد مطالعه در توليد قندهاي ساده تفاوت معني داري مشاهده گرديد. بطوريكه جدايه  Mucor hiemalis f.silvaticus بيشترين و جدايه Mucor circinelloides f.janssenii كمترين ميزان توليد قندهاي ساده را نشان دادند. در مورد ميزان پروتئين هاي مترشحه در محيط جدايه هاي Mucor circinelloides f.lusitanicus و Mucor plumbeus به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان را نشان دادند. در جدايه هاي برتر نوسان ميزان قندهاي ساده در محيط تا روز پانزدهم افزايشي، تا روز نوزدهم كاهشي و سپس تا روز بيست و يكم تقريبا يكنواخت بود. در مورد ميزان پروتئين هاي مترشحه اين نوسان تا روز سيزدهم افزايشي، تا روز نوزدهم كاهشي و سپس ثابت بود.