مقاله ارزيابي ميزان همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله ارزش بازار سهام
مقاله سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات
مقاله هزينه سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: باني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از متداول ترين معيارهاي ارزيابي عملكرد، معيار ارزش افزوده اقتصادي است. مقاله حاضر توانايي ارزش افزوده اقتصادي را در ارايه اطلاعات مناسب در ارتباط با ارزش شرکت بررسي نموده و آن را با معيارهاي ديگري همچون سود عملياتي و سود خالص مقايسه مي کند.
در واقع هدف اين مطالعه بررسي ميزان همبستگي ارزش افزوده اقتصادي با ارزش بازار سهام شرکت ها و مقايسه آن با ميزان همبستگي دو شاخص مهم ديگر حسابداري يعني سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شرکت ها است.
اين مطالعه از نظر ماهيت موضوع از نوع پژوهش هاي سنجش همبستگي، كه از نوع تحقيقات تجربي محسوب مي گردد بوده و به تشريح رابطه ميان متغيرها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون مي پردازد. هم چنين روش شناسي تحقيق از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) مي باشد.
جامعه آماري مورد بررسي کليه شرکت هاي ايراني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني بين سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، غير از شرکت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي مي باشد. از بين جامعه مذكور تعداد ۷۷ شركت مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج مطالعه انجام شده نشان مي دهد که هر چند همبستگي ارزش افزوده اقتصادي با ارزش بازار قابل ملاحظه است، ولي در مقايسه با سود خالص و سود عملياتي توانايي کمتري را دارا مي باشد.