مقاله ارزيابي ميـزان خسـارت سـرخرطومي ريشـه (Sitona puncticollis Stephens (Col.: Curculionidae بر يونجه در آزمايش هاي گلداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميـزان خسـارت سـرخرطومي ريشـه (Sitona puncticollis Stephens (Col.: Curculionidae بر يونجه در آزمايش هاي گلداني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخرطومي ريشه يونجه
مقاله خسارت
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحاجي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يونجه به عنوان يکي از زراعت هاي مهم ايران از حمله سرخرطومي هاي ريشه يونجه متعلق به جنس سيتونا(Sitona spp.)  در امان نمي باشد. حشرات کامل و لاروهاي اين افت به ترتيب با تغذيه از قسمت هاي هوايي و ريشه اين گياه، خسارت قابل توجهي به آن وارد مي کنند. در بررسي گونه هاي متعلق به اين جنس در مـزارع يونجـه يازده منطقـه از استـان آذربـايجـان شـرقي در ســال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، گونهSitona puncticollis Stephens  بيشترين جمعيت را داشت. جهت براورد ميزان خسارت اين گونه، صد گلدان قره يونجه (رقم مرسوم منطقه) کاشته و بعد از دو و نيم ماه، پنجاه عدد از گلدان ها با تخم اين افت آلوده گرديد. تخم ها در آزمايشگاه از حشرات جمع آوري شده از مزارع يونجه گرفته شد. دو ماه بعد، به منظور برآورد ميزان خسارت افت، طول ساقه و ريشه، وزن خشک و تر ريشه و ساقه در ۳۰ گلدان آلوده و ۳۰ گلدان شاهد اندازه گيري شد و با آزمون تي نشان داده شد که در تمام صفات اندازه گيري شده بين تيمارهاي شاهد و آلوده در سطح احتمال ۱% اختلاف معني دار وجود دارد.