مقاله ارزيابي نابرابريهاي استاني بهره وري محصولات کشاورزي ايران: معرفي يک استان مرجع واقعي براي استانهاي نابهره ور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نابرابريهاي استاني بهره وري محصولات کشاورزي ايران: معرفي يک استان مرجع واقعي براي استانهاي نابهره ور
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بهره وري کشاورزي
مقاله نابرابريهاي استاني
مقاله شاخص بهره وري مالمکوئيست
مقاله تحليل پوششي داده ها (DEA)
مقاله مدل FDH
مقاله تجزيه FGNZ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي تنها معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت وجوه مختلف نابرابريهاي بين استاني، اولين مرحله در برنامه ايجاد تعادلهاي منطقه اي بشمار مي رود تا با چنين شناختي اهداف توسعه اي مناطق، متناسب با امکانات و محدويتها تعيين و بهر ه برداري از منابع توليد بگونه اي بهينه و کارا، صورت پذيرد. اين نابرابري موجب ايجاد تفاوتهاي قابل ملاحظه اي از لحاظ سطح بهره وري در بخش کشاورزي شده است. اين مطالعه با استفاده از شاخص بهره وري مالمکوئيست و با رويکرد غير محدب به بررسي رشد بهره وري استانهاي کشور در توليد محصول جو، روند تغيير آن با استفاده از جديدترين اطلاعات سيستم هزينه توليد محصولات کشاورزي در دو دوره زماني و ارايه يک استان به عنوان مرجع، مي پردازد، در حاليکه تاکنون با استفاده از رويکرد محدب، امکان ارايه يک مرجع واقعي وجود نداشته و در بسياري از موارد قابل تعبير نبوده است. يافته هاي پژوهش بيانگر وجود تفاوتهاي قابل ملاحظه اي بين استانهاي کشور از نظر رشد بهره وري کل عوامل و اجزاي آن است و مراجع هر يک از استانها را براي چگونگي کاهش اين تفاوتها معرفي مي نمايد. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهايي که در سطوح پايين تري از توسعه برخوردارند، کارايي بيشتري نسبت به استانهاي توسعه يافته تر داشته اند، از اين رو لازم است در توزيع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابريها، اينگونه امکانات متناسب با نيازها و پتانسيل هاي کشاورزي در سطح استانها توزيع شود.