مقاله ارزيابي نتايج مدل AHP در پهنه بندي خطر زمين لغزه «مطالعه موردي حوضه آبريز اهر چاي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نتايج مدل AHP در پهنه بندي خطر زمين لغزه «مطالعه موردي حوضه آبريز اهر چاي»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله زمين لغزش
مقاله AHP
مقاله حوضه آبريز اهر چاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدوق حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلال اوغلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه بندي لغزش يکي از روش هايي است که مي توان به کمک آن مناطق بحراني را تعيين کرده و از نقشه هاي پهنه بندي به دست آمده در برنامه ريزي ها استفاده کرد. کلمه پهنه بندي زمين لغزش در راستاي دستيابي به اهداف برنامه ريزي ها و يا تقليل خسارات ناشي از لغزش زمين تاکنون به طور منطقي در ايران کمتر درنظر قرار گرفته است، از اين رو در مقاله حاضر، روش AHP به عنوان يکي ازروش هاي قابل استفاده و کاربردي به طور موردي در حوضه آبريز اهر چاي در استان آذربايجان شرقي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش عوامل موثر در زمين لغزش به اجزايي تجزيه شده اند و سپس با دادن وزن به هر کدام، ميزان نقش آنها در وقوع زمين لغزه تعيين شده است.
نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان داده که عوامل زمين شناسي بيشترين وزن (نقش) و عوامل انساني کمترين وزن را داشته اند. عواملي نظير سنگ شناسي، شيب، گسل، جهت دامنه ها، ارتفاع، فاصله از رود، نوع کاربري و فاصله از جاده ها به ترتيب اولويت به عنوان مهم ترين عوامل موثر در لغزش به منظور پهنه بندي مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس نقشه خطر زمين لغزش در سه گروه زياد، متوسط و کم تهيه شد.