مقاله ارزيابي نرخ بهسازي سيليسيم يوتکتيک با تکنيک آناليز حرارتي در آلياژ آلومينيم ۳۱۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نرخ بهسازي سيليسيم يوتکتيک با تکنيک آناليز حرارتي در آلياژ آلومينيم ۳۱۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازي سيليسيم يوتکتيک
مقاله آناليز حرارتي
مقاله آلياژ آلومينيم ۳۱۹

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبستري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قدرت سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آلياژ هاي ريختگي آلومينيم – سيليسيم فازهاي سيليسيم يوتکتيک به صورت تيغه هاي خشن و سوزني شکل تشکيل مي شوند كه اين نوع مورفولوژي موجب افت شديد خواص مکانيکي قطعات مي گردد. لذا از عمليات بهسازي جهت تبديل اين گونه فازها به حالت رشته اي و کروي استفاده مي شود. دراين تحقيق جهت بهسازي ساختار آلياژ ۳۱۹ از آميژانAl-10Sr  استفاده شد و با استفاده از ابزار دقيق و پيشرفته آناليز حرارتي، منحني هاي سرد شدن و مشتق اول متناظر آنها براي نمونه هاي حاوي مقادير مختلف استرانسيم ترسيم و از بررسي اطلاعات حاصل از آنها دماهاي جوانه زني (TN,Si) و رشد (TG,Si) سيليسيم يوتكتيك تعيين شد. نتايج نشان داد که با افزايش عنصر استرانسيم دماهاي جوانه زني (TN,Si) و رشد (TG,Si) يوتكتيك كاهش مي يابد. تغييرات افت دماي رشد يوتكتيك نسبت به حالت بهسازي نشده كه با پارامتر (DTEGAl-Si) بيان گرديد به عنوان بهترين پارامتر براي کنترل بهسازي معرفي شد. با كاهش درحالت بهسازي شده، افزايش يافته و پس از محدوده%(۰٫۰۱۲-۰٫۰۱۶) wtSr  كاهش مي يابد. نتايج حاصله نشان مي دهد که از آناليز حرارتي مي توان به عنوان يک ابزار دقيق و سريع در خط توليد قطعات آلومينيمي براي اندازه گيري بهسازي سيليسيم يوتکتيک استفاده نمود.