مقاله ارزيابي نظرات مديران ۳ بيمارستان نظامي منتخب شهرهاي مرزي كشور در خصوص بحران هاي منطقه در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نظرات مديران ۳ بيمارستان نظامي منتخب شهرهاي مرزي كشور در خصوص بحران هاي منطقه در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بحران
مقاله بيمارستان هاي نظامي
مقاله برنامه ريزي بحران
مقاله بيمارستان هاي مرزي
مقاله شهرهاي مرزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورزاده احسان
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيرتي نير مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حوادث غير مترقبه و بلايا اغلب وقايعي غيرقابل کنترل هستند و همواره در نقاط مختلف جهان از جمله ايران به وقوع مي پيوندد از اين رو بيمارستانهاي نظامي شهرهاي مرزي به عنوان مهمترين مراکز بهداشت و درمان نظامي کشور در کمک به مصدومين و مجروحان احتمالي بحرانها، لازم است برنامه هاي مناسب و منسجم مقابله با بحران در تمام ابعاد را داشته باشند. بمنظور بررسي نظرات مديران ۳ بيمارستان نظامي شهرهاي مرزي كشور در ارتباط با بحران هايي كه در منطقه با آنها مواجهه داشتند انجام پذيرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش توصيفي – مقطعي و در سال ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. در اين مطالعه داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد كه روايي و پايايي (a=0.906) آن مورد تاييد قرار گرفته بود، (جمع آوري گرديد و در نهايت با استفاده از روشهاي آماري توصيفي (جداول توزيع فراواني، ميانگين و …) مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها بيانگر آن بودند كه %۹۵٫۲ مديران مرد بوده و ميانگين سابقه مديريتي در بين کل مديران ۱۰٫۳ سال مي باشد. %۶۵ از مديران دوره مديريت بحران و مديريت بيمارستان را گذرانده و %۵۲٫۶ مديران نسبت به بحرانهاي منطقه خود از آگاهي لازم برخوردار بودند. بحران آشوب، شورش و زلزله با احتمال مساوي %۷۶٫۲ از ديد مديران بيمارستانهاي مورد مطالعه بيشتر از ساير بحرانها رخ داده و يا احتمال بروز آنها مي رود. برطبق نظرات مديران در ۵۰ درصد بيمارستانهاي مورد مطالعه برنامه هاي کوتاه مدت، ۵۲٫۶ درصد بيمارستانها برنامه هاي ميان مدت و در %۴۷٫۷ بيمارستانها برنامه هاي بلند مدت کامل براي رويايي با بحران وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: به طور كلي بررسي نظرات مديران بيانگر آن بود كه بيش از نيمي از مديران بحرانهاي موجود در منطقه خود را بخوبي مي شناسند وليكن توانايي پاسخگويي به بحرانها را در صورت وقوع ندارند. از اين رو و با توجه به احتمال وقوع بيشتر بحرانهايي نظير زلزله، آشوب و شورش در مناطق مورد بررسي مي بايستي برنامه ريزي در راستاي ارتقا همه جانبه توان بيمارستانها در برخورد با بحران ها (به خصوص بحرانهاي ذكر شده) صورت پذيرد.