مقاله ارزيابي نقاط قوت و نقاط ضعف طرح پزشک خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقاط قوت و نقاط ضعف طرح پزشک خانواده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح پزشک خانواده
مقاله ازيابي پزشک خانواده
مقاله سيستم ارجاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اجراي طرح پزشک خانواده در کشور هدف اين پژوهش ارزيابي نقاط ضعف و قوت طرح در شهرستان مراغه، مي باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي و مقطعي بوده و جامعه آماري اين پژوهش را جمعيت تحت پوشش، پزشکان خانواده، مديران و کارکنان مراکز بهداشتي درماني تشکيل مي دادند. تعداد نمونه مديران و کارکنان، برابر با کل جامعه آماري بود، و حجم نمونه ي جمعيت، ۳۷۵ نفر بود. روش جمع آوري داده ها، پرسش نامه و فرم جمع آوري داده ها بود که روايي و پايايي آن ها قبل از شروع مطالعه مورد تاييد قرار گرفت. نتايج: حدود ۹۷ درصد از جمعيت، از اجراي طرح پزشک خانواده مطلع بوده، ۹۷٫۶ درصد آن ها حداقل يک بار به پزشک خانواده مراجعه کرده بودند و ۹۶٫۸ درصد آنان، دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت کرده بودند. نقاط قوت بارز طرح پزشک خانواده شامل: تشکيل پرونده سلامت، مراقبت بهتر و موثرتر از مادران باردار و کودکان زير ۶ سال، دسترسي آسان روستاييان به پزشک و دارو، کاهش هزينه هاي درمان بود و از نقاط ضعف عمده آن، مي توان به مراجعات بيش از حد و ازدحام بيماران در خانه هاي بهداشت، عدم تامين شغلي براي کارکنان، پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزاياي اعضاي تيم سلامت، محدود بودن زمان دسترسي به پزشک خانواده در روستا اشاره نمود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق پيشنهادهاي زير، به منظور رفع نقاط ضعف و بهبود کيفيت خدمات و افزايش رضايت مندي بيماران، مطرح مي شود: تشکيل پرونده سلامت الکترونيکي براي جمعيت تحت پوشش، ايجاد انگيزه و توجيه پزشکان متخصص در نحوه برخورد با بيماران ارجاعي، باز تعريف دقيق جمعيت تحت پوشش، حل مشکلات معيشتي اعضاي تيم سلامت، و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي آنان.