مقاله ارزيابي نقشه برداري خاك به روش ژئوپدولوژي با استفاده از شاخص هاي تفرق و شباهت (مطالعه موردي: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقشه برداري خاك به روش ژئوپدولوژي با استفاده از شاخص هاي تفرق و شباهت (مطالعه موردي: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختياري)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپدولوژي
مقاله تفرق خاک
مقاله شاخص شباهت
مقاله منطقه نمونه
مقاله منطقه تعميم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديارپوربروجني عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: تومانيان نوراير
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جهانگرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئوپدولوژي، يك روش سيستماتيک تجزيه و تحليل سطوح ژئومرفيک براي نقشه برداري خاك است که عمليات صحرايي را عمدتا بر مبناي کار در منطقه نمونه پايه ريزي مي کند. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از شاخص هاي تفرق و شباهت در يک توالي سلسله مراتبي از سطوح رده بندي خاک، به منظور تعيين ميزان اعتبار تعميم پذيري نتايج حاصل از نقشه برداري خاك به روش ژئوپدولوژي براي اشکال اراضي مشابه در منطقه بروجن است. پس از تهيه نقشه تفسيري اوليه بر روي عکس هاي هوايي با مقياس ۱:۲۰۰۰۰، بزرگ ترين محدوده واحد ژئومرفيک Pi111 که بالاترين سطح از منطقه مطالعاتي را در بر مي گرفت، انتخاب گرديد و تعداد ۱۹ خاک رخ با فواصل تقريبي ۱۲۵ متر در اين واحد، حفر، تشريح و نمونه برداري شدند. ميزان اعتبار تعميم پذيري نتايج روش ژئوپدولوژي براي واحد مزبور، از طريق حفر تعداد ۱۵ خاک رخ ديگر در يک واحد مشابه موجود در خارج از منطقه نمونه که منطقه تعميم ناميده شده است، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که شاخص تفرق شانن از سطح رده به سمت فاميل خاک، در هر دو منطقه نمونه و تعميم، افزايش مي يابد؛ ليکن تنها در سطح فاميل، تفاوت معني دار بين ميانگين تفرق خاک هاي دو منطقه در سطح اعتماد ۹۵ درصد وجود دارد. افزايش تفرق خاک ها در خلال سلسله مراتب رده بندي خاک، حتي با تغيير مقياس درک و تمرکز بر توالي افق هاي ژنتيکي خاک رخ هاي حفرشده در مناطق نمونه و تعميم نيز به اثبات رسيد. شاخص جاکارد و شباهت نسبي نيز نشان داد که روش ژئوپدولوژي مي تواند به منظور تعميم نتايج براي واحدهاي ژئومرفيک مشابه، تنها تا سطح زير گروه، مورد استفاده قرار گيرد و براي سطوح پايين تر رده بندي خاک (فاميل و سري) از کارايي لازم برخوردار نمي باشد. بنابراين، به منظور افزايش دقت نتايج روش ژئوپدولوژي، استفاده از فازهاي شكل اراضي و نيز تعيين فاز فاميل و يا فاز سري براي هر يك از فازهاي شكل اراضي توصيه مي شود.