مقاله ارزيابي نقش آزمون اوره آز سريع در مقايسه با PCR به منظور تشخيص عفونت هليکوباکتر پيلوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش آزمون اوره آز سريع در مقايسه با PCR به منظور تشخيص عفونت هليکوباکتر پيلوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله اوره آز سريع
مقاله روش PCR
مقاله ژن ureC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي زادگان سيدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: راجپوت محمديعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني داليني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هليکوباکتر پيلوري يک ارگانيسم گرم منفي، مارپيچي شکل و غير مهاجم است. اين باکتري عامل زخم معده است و نقش مهمي در ايجاد سرطان ولنفوم معده دارد. هدف از اين پژوهش ارزيابي حساسيت و ويژگي آزمايش اوره آز سريع در مقايسه باPCR است.
مواد و روش ها: تعداد ۳۰ بيمارداراي زخم پپتيک (تست) و ۳۰ بيمار داراي سوء هاضمه (شاهد) در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از دو مرکز اندوسکوپي استان فارس انتخاب شدند. از هر بيمار يک نمونه بيوپسي معده تهيه و وجود عفونت هليکوباکتر پيلوري با آزمون هاي اوره آز سريع و PCR به عنوان استاندارد طلايي بررسي گرديد.
يافته ها: ميزان آلودگي، حساسيت، ويژگي ،ارزش پيش بيني مثبت (PPV) و ارزش پيش بيني منفي (NPV) با استفاده از اوره آز سريع به ترتيب در گروه تست ۷۶٫۶۷%، %۸۰٫۷۶، ۶۹٫۲۳%، ۸۵٫۹۲% و ۶۰٫۶۵% و در گروه شاهد ۴۶٫۶۷%، ۵۲٫۹۴%، ۶۸٫۱۸%، ۴۱٫۶۲%، ۷۷٫۱۷% تشخيص داده شد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که ارزيابي آلودگي، حساسيت و ويژگي آزمون اوره آز سريع براي تشخيص هليکوباکتر پيلوري در بيماراني که تحت درمان قرار نگرفته اند قابل قبول مي باشد. اما استفاده از اين آزمون در بيماران تحت درمان با آنتي بيوتيک ها و به ويژه داروهاي مهار کننده پمپ پروتوني در زمان استاندارد (۲ ساعت)، حساسيت و ويژگي قابل قبولي را براي تشخيص باکتري ندارد. به همين دليل انجام آزمون هاي تکميلي دراين بيماران پيشنهاد مي گردد.