مقاله ارزيابي نقش باسيلوسها در توليد بيو سورفاکتانت ها در مطالعه موردي و امکان سنجي استفاده از روش ازدياد برداشت ميکروبي در سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حکيمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش باسيلوسها در توليد بيو سورفاکتانت ها در مطالعه موردي و امکان سنجي استفاده از روش ازدياد برداشت ميکروبي در سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حکيمه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان نفتي بي بي حکيمه
مقاله مخزن آسماري و ازدياد برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي راشل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به قدمت توليد چاه هاي نفتي در سال هاي اخير مخازن نفتي دچار افت شديد فشار شده اند به همين منظور در اين پژوهش با توجه به شرايط ساختماني، پارامترهاي مخزني، موقعيت زمين شناسي، مشخصات بيولوژيکي مخزن و … مطالعه موردي بر روي ميدان بي بي حکيمه صورت گرفت.
هدف: از انجام اين پژوهش بررسي و معرفي بهترين سويه، شرايط بهينه رشد و توليد بيوسورفاکتانت در مخزن آسماري به صورت Ex situ بود.
روش بررسي: براي اين منظور يک نمونه باسيلوس با مقاومت گرمايي بالا جداسازي و انتخاب شد و توانايي توليد بيوسورفاکتانت در اين سويه مورد بررسي قرار گرفت پس از مطالعات مورفولوژي، بيوشيميايي و ژنتيکي بهترين شرايط جهت توليد بيوسورفکتانت از نظر مقدار کربن، ازت، pH، دما، دور shaker، مقاومت گرمايي و … مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: در ميدان مورد مطالعه ضخامت متوسط قرارگيري سازند آسماري در يال شمالي تاقديس ميدان بي بي حکيمه در حدود ۴۵۰ متر و متوسط درجه حرارت در مخزن آسماري نسبت به ساير ميادين با توجه به موقعيت ساختماني کاهش قابل توجهي را نشان مي دهد و شرايط بهينه جهت اجراي عمليات ازدياد برداشت ميکروبي قلمداد مي شود. با توجه به نتايج مورفولوژيکي، تست هاي بيوشيميايي و ژنتيکي باکتري مورد نظر Bacillus licheniformis است. حداقل مقادير کشش سطحي به دست آمده براي محيط هاي کشت سويه Bacillus licheniformis جداسازي شده ۳۰mN/m در مقايسه با مقاديري که براي ساير باکتري هاي مولد بيوسورفکتانت گزارش شده در حد کاملا قابل قبولي قرار داد. نفت خام بهترين منبع کربن آلي براي سويه فوق است. سويه مورد مطالعه در ۶pH الي ۸ قادر به توليد بيوسورفکتانت بوده ولي بهترين توليد pH بين ۶٫۵ تا ۷٫۵ مي باشد. ضريب امولسيفيکاسيون بهترين سويه %۹۱ SBB5 بدست آمد. سديم نيترات بهترين منبع نيتروژن براي توليد بيوسورفکتانت بوده به طوري که در اين منبع سويه قادر به کاهش کشش سطحي به اندازه ۳۰mN/m بوده است. از طرفي ساکارز و گلوگز به ويژه ساکارز قادر به کاهش کشش به ميزان ۳۰mN/m مي باشد.
نتيجه گيري: کاهش فشار مخزني، موقعيت ساختماني و شرايط پتروفيزيکي حاکم در ميدان نفتي از نظر مشخصات PVT مخزن سيستم رانش Dual در مخزن مورد مطالعه حکم فرماست و در طي سالهاي گذشته به علت افت فشار در هر دو سيستم رانش افت فشار از نوع Water conning و Gas conning به وجود آمده است ولي پديده Gas conning شديدتر است به همين سبب تامين فشار مخزن و جلوگيري از کاهش فشار افزوده مخزن مي تواند نقش به سزايي در افزايش عمر مخزن ايفا نمايد. دما در مخزن آسماري در بازه گرمايي ۶۵ تا ۱۲۰ درجه قرار گرفته است به همين سبب در شرايط مذکور امکان رشد باسيلوس به لحاظ شرايط مخزني برقرار است. سازند آسماري داراي شکستگي هاي متعددي است و از نظر تراوايي در وضعيت مناسبي قرار دارد ميزان تخلخل و اشباع آب در چاه هاي مختلف در سازند مورد مطالعه به ترتيب بيش از ۷ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است.