مقاله ارزيابي نقش شوراهاي حل اختلاف روستايي در امنيت قضايي روستاييان «نمونه مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان مرند» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش شوراهاي حل اختلاف روستايي در امنيت قضايي روستاييان «نمونه مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان مرند»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله شوراي حل اختلاف
مقاله امنيت قضايي
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مركيد عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از تحولات مهم در عرصه قضایي کشور تشکيل نهاد مردمي شوراهاي حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ بود. پيش از اين تاريخ، روند دادرسي و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضايي رسمي انجام مي گرفت تا اينکه شوراهاي حل اختلاف به عنوان نهادي شبه قضايي وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهري و روستايي کشور پذيراي نهاد نوپايي شده اند که عهده دار حل و فصل بخشي از اختلافات شهروندان است. بر اين اساس پ‍ژوهش حاضر با هدف ارزيابي عملکرد و تحليل نقش شوراهاي حل اختلاف روستايي در امنيت قضايي روستاييان انجام گرفته است. روش تحقيق توصيفي-تحليليِ پيمايشي بوده و داده هاي تحقيق از طريق ابزار پرسش نامه گردآوري شده است. جامعه آماري نمونه را ۱۵ روستاي داراي شوراي حل اختلاف شهرستان مرند تشکيل مي دهند که از آن ميان، ۲۰۰ نفر از سرپرست خانوارهاي روستاهاي مربوطه با استفاده از روش هاي نمونه گيري کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. در اين مطالعه در مجموع ۵۵ گويه به عنوان مولفه هاي مثبت و منفي موثر در امنيت قضايي روستاييان مورد ارزيابي قرار گرفت که در نهايت با استفاده از آزمون آماري T  جفت شده (وابسته) مورد تحليل قرار گرفته اند. بر اساس نتايج به دست آمده، تفاوت معناداري بين دوره قبل و بعد از شوراهاي حل اختلاف در اغلب گويه هاي مرتبط با امنيت قضايي روستاييان شهرستان مرند مشاهده مي شود، لذا مي توان گفت علي رغم برخي کاستي ها، شوراهاي حل اختلاف از نهادهاي موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گيري امنيت قضايي در جامعه روستايي کشور مي باشند.