مقاله ارزيابي نقش منابع اطلاعاتي در پذيرش فناوري هاي پرورش ماهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش منابع اطلاعاتي در پذيرش فناوري هاي پرورش ماهي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم پذيرش نوآوري
مقاله فناوري هاي پرورش ماهي
مقاله منبع اطلاعاتي و راه ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشاعه و كاربرد نوآوري يكي ا ز راه هاي مناسب براي مدرنيزه سازي جوامع و مقابله با چالش هاي امنيت غذايي و اشتغال است. پذيرش هر نوآوري در فرآيند و مراحلي شامل آگاهي، ترغيب و تصميم صورت مي گيرد كه نقش راه هاي ارتباطي و منابع اطلاعاتي در اين فرايند اهميت بسياري دارد. اين پژوهش با در نظر گرفتن اهميت موضوع، نقش راه هاي ارتباطي و منابع اطلاعاتي در پذيرش فناوري هاي پرورش ماهي را بررسي کرده است. براي انجام گزينش يك نمونه ۹۱ نفري از پرورش دهندگان ماهي سردآبي كه دست كم يك دوره سابقه پرورش ماهي را داشتند در استان كردستان گزينش شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه بهره گيري شد.نتايج پژوهش نشان داد كه سواد، فاصله از شهر تابعه، ميزان بهره گيري از منابع اطلاعاتي شخصي مانند كارشناسان ترويج استان، كارشناسان شيلات استان، ديگر پرورش دهندگان و تلفن، و همچنين ميزان بهره گيري از منابع اطلاعاتي جمعي مانند نشريه ها و كلاس هاي آموزشي با ميزان پذيرش فناوري هاي پرورش ماهي رابطه مثبت و معني داري داشتند. اين متغيرها درتحليل رگرسيوني توانستند۵۲ درصد تغييرات ميزان پذيرش فناوري هاي پرورش ماهي را تبيين کنند. نتايج تحليل مسيرنيزنشان داد که متغير سواد علاوه بر اثر مستقيم به طور غيرمستقيم و از راه تاثيربر ميزان بهره گيري ازمنابع اطلاعاتي شخصي و جمعي بر پذيرش تاثيرمثبت دارد. بر پايه نتايج، براي اشاعه فناوري هاي پرورش ماهي بهره گيري از رهيافت آموزش و ديدار تعديل شده که در آن از هر دوي منابع اطلاعات جمعي و شخصي بهره گيري شود پيشنهاد مي شود.