مقاله ارزيابي نقش موتاسيون ژن rdxA در ايجاد مقاومت نسبت به مترونيدازول در سويه هاي هليکوباکترپيلوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش موتاسيون ژن rdxA در ايجاد مقاومت نسبت به مترونيدازول در سويه هاي هليکوباکترپيلوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله مترونيدازول
مقاله مقاومت
مقاله ژن rdxA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: براي درمان زخم معده ناشي از هليکوباکترپيلوري، مترونيدازول يکي از آنتي بيوتيک هاي کليدي است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان مقاومت سويه هاي هليکوباکترپيلوري به مترونيدازول با روش ديسک ديفيوژن و ارزيابي نقش ژن rdxA در ايجاد مقاومت به مترونيدازول بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي – توصيفي در سال ۱۳۸۶ بر روي ۲۶۳ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. هليکوباکترپيلوري با روش رنگ آميزي گرم، اوره آز، کاتالاز ، اکسيداز و  PCRتعيين هويت شد. براي ارزيابي مقاومت آنتي بيوتيکي از روش ديسک ديفيوژن استفاده شد. در انتها با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي، غيرفعال شدن ژن rdxA در اثر موتاسيون در سويه هاي مقاوم و نيمه حساس به مترونيدازول ارزيابي شد. براي تجزيه و تحليل داده ها ازتست دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: از ۸۴ سويه جدا شده ۴۹ سويه مقاوم (۵۸٫۳۳) و ۷ سويه نيمه حساس (۸٫۳۳) شناسايي شد. در دو سويه مقاوم (%۴)، حذف ۲۰۰ جفت بازي در ژن rdxA مشاهده گرديد. با آزمون آماري مشخص شد که بين مقاومت به مترونيدازول و علايم باليني  (P>0.05)و همچنين حذف ژن  (P>0.05) rdxAارتباط معني دار وجود ندارد.
نتيجه گيري: با توجه به فراواني اندک ميزان موتاسيون در ژنrdxA ، ارزيابي ساير مکانيسم هاي مولکولي مقاومت به مترونيدازول به نظر ضروري مي رسد.