مقاله ارزيابي نوار قلب در بيماران با آنژين ناپايدار و سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعه ST که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نوار قلب در بيماران با آنژين ناپايدار و سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعه ST
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوار قلب
مقاله آنژين ناپايدار
مقاله سكته قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ميرزايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صلحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغييرات مثبت نوار قلب در بيماراني كه با آنژين ناپايدار و سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعه ST مراجعه مي كنند به خوبي شناخته شده هستند، اما مشكل زماني رخ مي دهد كه هيچ تغييري در نوار قلب اين بيماران نباشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي شيوع تغييرات نواري در اين گونه بيماران در اورژانس قلب بيمارستان اميرکبير اراک مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي ۱۲۴ بيمار که با آنژين ناپايدار و سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعهST  در اورژانس قلب بيمارستان اميرکبير بستري شدند، صورت گرفت. تغييرات نواري و آنزيم هاي قلبي در بدو مراجعه و ۱۲ ساعت بعد بررسي شدند.
يافته ها: با استناد به تغييرات آنزيم هاي قلبي و شرح حال از ۱۲۴ بيمار، ۶۴ نفر دچار سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعه ST شده بودند که ۹۸٫۵ درصد تغييرات نوار قلب داشتند و ۱٫۵ درصد تغيير نداشتند. بيماراني که با آنژين ناپايدار بستري شدند ۶۰ نفر بودند که ۹۰ درصد تغييرات نواري داشتند و ۱۰ درصد اين تغيير را نداشتند.
نتيجه گيري: در مقايسه با تحقيقات معتبر که حاکي از اين امر است که در آنژين ناپايدار و سكته قلبي بدون بالا رفتن قطعهST ، در ۵۰ درصد موارد نوار قلب تغييري ندارد، درصد بالايي از بيماراني که با درد قفسه سينه به اورژانس قلب بيمارستان اميرکبير مراجعه نموده اند و در نوار قلب خود تغييرات نداشته اند، بستري نشده اند.