مقاله ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي دفتر پرستاري مبتني بر روش هاي فاکتورهاي حياتي موفقيت و برنامه ريزي سيستم شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي دفتر پرستاري مبتني بر روش هاي فاکتورهاي حياتي موفقيت و برنامه ريزي سيستم شغلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
مقاله سيستم اطلاعات مديريت
مقاله دفتر پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكروچي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تجهيز مديريت به يک سيستم اطلاعات صحيح و مطمئن، باعث ارتقا توانايي آن در اتخاذ تصميم در مورد برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل مي گردد. اين پژوهش با هدف تحليل و ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي دفتر پرستاري کشور انجام گرفته است.
روش کار: اين پژوهش از نوع کاربردي و توصيفي مقطعي است. با توجه به وجود روشهاي مختلف طراحي سيستم هاي اطلاعاتي، از دو روش برنامه ريزي سيستم شغلي (BSP) که مبناي آن فرآيندها و شرح وظايف است و روش فاکتورهاي حياتي موفقيت مديران (CSF)، الگوبرداري شده است.
نتايج: در مجموع ۷۸ مورد نياز اطلاعاتي شناسايي شد. ۵۶ درصد جزء نيازهاي اطلاعاتي اوليه از ديدگاه خود مديران بود. ۱۸ درصد از نيازهاي اطلاعاتي، جزء فاکتورهاي حياتي موفقيت (CSF) مديران دفتر پرستاري قرار گرفتند. نياز اطلاعاتي “تعداد نيروي انساني شاغل در بيمارستانها به تفکيک بخش” بيشترين اولويت را براي مديران واحد داشته است. ۵ درصد نيازهاي اطلاعاتي شناسايي شده، پايين تر از حد اولويت قرار گرفتند. ۳ درصد نيازهاي اطلاعاتي از طريق فرم، ۲۴ درصد فرم و بانک اطلاعاتي به طور مشترک، ۳ درصد سايت اينترنتي در دسترس، و ۷۰ درصد بدون منبع (فرم، بانک اطلاعاتي، سايت) مشخص بودند.
نتيجه گيري: طراحي سيستم هاي اطلاعاتي با وجود اهميت نقش کاربران، نبايد به تنهايي متکي بر نياز کاربران باشد و استفاده از روش هاي علمي در طراحي سيستم هاي اطلاعاتي توصيه مي شود.