مقاله ارزيابي نگرش جامعه كارشناسان بازاريابي در مورد تاثير تبليغات رسانه‎اي در فعاليت هاي جهانگردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۸۳ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نگرش جامعه كارشناسان بازاريابي در مورد تاثير تبليغات رسانه‎اي در فعاليت هاي جهانگردي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات
مقاله رسانه
مقاله جامعه كارشناسان بازاريابي
مقاله ارتباطات دهان به دهان
مقاله گردشگر
مقاله تاثير رسانه
مقاله AIDA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كروبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: تبليغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطي سازمان، نقش مهمي را در جهت موفقيت سازمان ايفا مي نمايد. يكي از رايج ترين الگوهاي ساخت تبليغات، الگوي ۵M مي باشد، كه متشكل از پنج تصميم اساسي شامل؛ تعيين هدف، اختصاص بودجه، طراحي پيام، انتخاب رسانه و ارزيابي تبليغ است. در واقع تلاش هاي سازمان در مراحل مختلف، همگي، در انتخاب رسانه مناسب معني پيدا مي نمايد.
با توجه به نقش تبليغات در ترغيب گردشگران به خريد از يك دفتر جهانگردي، يكي از راه هاي ارتقاي اثر بخشي تبليغات، تخصيص صحيح بودجه آن به رسانه هاي مختلف است. هر رسانه، داراي محدوديت ها و توانايي هاي خاص خود است. اين محدوديت ها و توانايي ها، جهت تعيين ميزان اثر بخشي در انجام رسالت تبليغي آن رسانه، يك سنگ محك است. حال با اين تفاسير اگر رسانه مناسب و اثربخش برگزيده نشود، اثربخشي مجموعه تبليغاتي (Advertising Campaign)، زير سوال خواهد رفت. از اين رو انتخاب رسانه تبليغاتي، جزو تصميمات مهم در حوزه بازاريابي و تبليغات است. امروزه شيوه هاي متفاوتي براي انتخاب رسانه اثربخش از شيوه هاي تجربي گرفته تا شيوه هاي علمي وجود دارد.
محقق در اين تحقيق به دنبال شناسايي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي به روشي علمي و انتخاب رسانه تبليغاتي اثربخش در حوزه فعاليت دفاتر جهانگردي با توجه به الگوي AIDA است. تا از اين طريق بودجه به كار گرفته شده در اين حوزه به شكل بهينه صرف شود.
روش: به همين منظور با استفاده از روش توصيفي و در جهت سنجش اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي، با توجه به الگوي چهار بعدي AIDA اقدام به سنجش اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي از ديدگاه جامعه كارشناسان كرده است. تا از اين رهگذار، تصوير مناسبي از ديدگاه جامعه كارشناسان در ذهن دست اندركاران بارازيابي شركت هاي نوپا ايجاد گردد و نتايج تحقيق اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري جامعه كارشناسان ساير شركت ها در اختيار قرار دهد.
يافته ها و نتايج: نتايج حاكي از آن است كه با توجه به بعد «جلب توجه» و در نظر گرفتن شاخص هاي «در دسترس بودن» و «جذابيت ظاهري» روزنامه از اثربخشي بيش تري برخودار است. با توجه به شاخص ايجاد علاقه، روزنامه از اثربخشي بيش تري برخوردار است، با در نظر گرفتن شاخص تحريك به خريد، اينترنت از اثربخشي بيش تري برخوردار است و با توجه به شاخص سوق دادن به خريد، ارتباط دهان به دهان از اثربخشي بيش تري برخوردار است.