مقاله ارزيابي هوشمندانه نقشه شناختي فازي (FCM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هوشمندانه نقشه شناختي فازي (FCM)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطق فازي
مقاله FCM؛ مدل هاي علت و معلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي صدرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل FCM يک نمودار علت و معلول است که نمايشگر روابط بين اجزاي اساسي در نظام هاي پيچيده است. خبره هايي که آشنا به اجزاي نظام و روابط بين آنها هستند ممکن است تعيين کننده روابط موجود در مدل FCM باشند. زماني که تعداد عوامل زياد باشد و در مدل سازي به دنبال آن باشيم تا عوامل را دسته بندي کرده و در حوزه هاي مشخصي دسته بندي نماييم، شکل آنجاست که با افزايش تعداد آنها و روابط بين آنها خطاي بررسي عوامل بسيار افزايش مي يابد و خبره به راحتي نمي تواند روابط صحيح علت و معلولي بين عوامل را مشخص کند. بنابراين براي حل اين مشکل در دسته بندي عوامل، لازم است مکانيزمي را درنظر گرفت تا با استفاده از آن بتوان روند دسته بندي عوامل و مشخص نمودن روابط علت و معلولي صحيح را در ماتريس نهايي عوامل تسهيل کرد.