مقاله ارزيابي هيدروژئوشيميايي آب هاي زيرزميني منطقه سلماس و تعيين کيفيت آنها براي مصارف مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هيدروژئوشيميايي آب هاي زيرزميني منطقه سلماس و تعيين کيفيت آنها براي مصارف مختلف
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب هاي زيرزميني
مقاله هيدروژئوشيميايي
مقاله سلماس
مقاله شاخص اشباع
مقاله تيپ آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري مقدم اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کيميايي اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور ارزيابي کيفيت آبهاي زيرزميني منطقه سلماس از نتايج حاصل از آناليز شيميايي ۲۹ نمونه آب زيرزميني انتخابي از منطقه مورد مطالعه استفاده شد. تفسير آناليز هيدروشيميايي آبهاي زيرزميني در منطقه سلماس نشان ميدهد که آبهاي اين منطقه جزو آبهاي شيرين و سخت تا خيلي سخت بوده و عمدتا داراي تيپ بيکربنات کلسيم و منيزيم مي باشند که در آنها غلظت کاتيونهاي قليايي خاکي (Ca2+, Mg2+) بيشتر از کاتيونهاي قليايي (Na+, K+) بوده و آنيونهاي اسيدهاي ضعيف (HCO3, CO2-3) بيشتر از آنيونهاي اسيدهاي قوي (SO2-4, Cl) مي باشد. بررسي ليتولوژي سنگ هاي در برگيرنده ناحيه شمالي منطقه مورد مطالعه نشان داد که وجود سازندهاي تبخيري با ليتولوژي آهک، مارن، شيل با ميان لايه هايي از ژيپس و نمک باعث افزايش شوري و غلظت يونهاي Na+, Cl در منابع آب زيرزميني اين ناحيه از منطقه مورد مطالعه گرديده است. نتايج حاصل از محاسبه شاخص اشباع نشان مي دهد که اين آبها نسبت به کانيهاي کربناته فوق اشباع و نسبت به کانيهاي سولفاته و گازهاي دي اکسيد کربن و هيدروژن تحت اشباع مي باشند. بررسي کيفيت آب جهت مصارف شرب از طريق مقايسه غلظت يونها با استانداردهاي موجود و تعيين کيفيت آب براي مصارف کشاورزي از طريق محاسبه شاخص ها، نسبت ها و دياگرام ها نشان داده است که به جز قسمت شمالي منطقه، کيفيت آب هاي زيرزميني اکثر قسمتهاي منطقه براي مصارف شرب و کشاورزي مناسب هستند.