مقاله ارزيابي هيستولوژيک و مورفومتريک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ريج باقيمانده به دنبال کشيدن دندان در سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هيستولوژيک و مورفومتريک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ريج باقيمانده به دنبال کشيدن دندان در سگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استخوان آلوئول
مقاله بازسازي استخوان
مقاله بهبود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: ساغروانيان نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان نيره
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: برادران ناصري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دنبال کشيدن دندان ها ريج آلوئولار تحليل ميرود وباعث عدم کفايت حجم استخوان براي کاشت ايمپلنت مي شود. هدف اين مطالعه ارزيابي هيستومورفومتريک تاثير Bio-oss (يک زنوگرفت مشتق از استخوان گاو) و Cerasorb (يک فسفات کلسيم سنتتيک) در پيشگيري يا کاهش تحليل ريج آلوئولار به دنبال کشيدن دندان و مقايسه آن با ساکت دندان بدون ماده به عنوان کنترل در يک مدل حيواني (سگ) بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه حيواني از ۵ قلاده سگ ۳-۲ ساله سالم و بالغ، با نژاد يکسان استفاده شد. دندان هاي پرمولر دوم و سوم فک پائين سگ ها پس از تهيه فلپ درآورده شد، ۱۳ حفره به عنوان کنترل بدون قرار دادن ماده و بقيه حفرات با استقرار
(n=10) Bio-oss يا (n=10) Cerasorb به عنوان مورد، در نظر گرفته شدند. قبل از استقرار مواد يک قالب آلژينات از حفرات خالي تهيه شد و کست حاصل از آن به عنوان يک ايندکس اوليه براي اندازه گيري هاي بعدي بکار رفت. پس از ۶ ماه از جراحي تمام حفرات گروه کنترل و گروه هاي مورد بدون هيچ مشکلي، ترميم شدند. بعد از گذشت ۶ ماه سگ ها قرباني شدند و قالب گيري ثانويه از فک سگ ها به عمل آمد. نتايج مورفومتريک از نظر ميزان تغييرات ارتفاع عمودي کرست باکال و لينگوال و تغييرات عرض ريج از روي کست ها به دست آمد و با آزمون هاي ANOVA و Kruskal-wallis به ترتيب مورد آناليز قرار گرفتند. بررسي هاي هيستولوژيک شامل ارزيابي کيفيت استخوان بدست آمده و بررسي حضور بقاياي بيومتريال جذب نشده بود.
يافته ها: ميانگين تحليل کرست باکال و ميانگين تحليل کرست لينگوال و تغييرات عرض ريج در گروه کنترل با گروه هاي مورد اختلاف آماري معني داري نداشت. بررسي هيستولوژيک نشان داد در تمام سه گروه کورتکس استخواني باکال نازک تر و داراي دانسيتي کمتري از سمت لينگوال بود. ارتشاح سلول هاي التهابي بسيار کم بود و در کل ظاهر هيستولوژيک در هر سه گروه استخوان لاملار نرمال بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که تحليل افقي و عمودي ريج آلوئولار پس از کشيدن دندان در سه گروه حتي در محل هاي کنترل حداقل بود.