مقاله ارزيابي هيستوپاتولوژي تاثير ويتامين E بر کليه موش صحرايي متعاقب انسداد کامل يک طرفه حالب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هيستوپاتولوژي تاثير ويتامين E بر کليه موش صحرايي متعاقب انسداد کامل يک طرفه حالب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين E
مقاله انسداد يک طرفه ميزناي
مقاله آسيب شناسي بافتي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: عاقبتي ملكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش الهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط قراملكي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتامين E يکي از مهم ترين آنتي اکسيدانهايي است که نقش مهمي را در مهار آسيب هاي ناشي از راديکال هاي آزاد بازي مي کند. هرگونه اختلال در جريان طبيعي ادرار تحت عنوان نفروپاتي انسدادي خوانده مي شود. انسداد در نهايت مي تواند به هيدرونفروز، آتروفي و حتي تخريب کامل عملکرد کليه منجر شود. هدف از اين مطالعه تعيين اثر ويتامين E بر بافت کليه متعاقب انسداد کامل يک طرفه حالب در موش صحرايي مي باشد. در اين مطالعه تجربي، ۳۰ سر موش صحرايي نر نژاد SD به صورت تصادفي به سه گروه ده تایي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. گروه دوم (گروه (UUO که بعد از انسداد يک طرفه حالب، روغن زيتون را به مدت پانزده روز (شروع يک روز قبل از جراحي) به صورت داخل صفاقي دريافت کرد. گروه سوم (گروه (UUO-Vit E که بعد از انسداد يک طرفه حالب ويتامين E را با دز ۵۰ Iu/kg يک بار در روز به مدت پانزده روز (شروع يک روز قبل از جراحي) به صورت داخل صفاقي دريافت کرد. براي تشخيص تغييرات بافتي در روز چهارده بعد از جراحي، کليه چپ بعد از تثبيت در فرمالين و انجام مراحل مختلف پاساژ بافتي با روش هاي هماتوکسيلين – ائوزين، تري کروم ماسون و پاس رنگ آميزي شد. در مطالعات هيستوپاتولوژي در گروه UUO، اتساع فضاي ادراري کپسول بومن، آتروفي شديد گلومرولي و توبولي، اسکلروز پيرامون گلومرول، تجمع سلول هاي تک هسته اي در بافت بينابيني کليه، دژنراسيون منتشر و شديد سلول هاي توبولي، افزايش ضخامت لايه اپي تليالي کپسول بومن، ادم پيرامون عروقي، فيبروز بافت بينابيني کليه، خونريزي و فيبروز تحت کپسولي مشاهده گرديد. تجويز ويتامين E حين انسداد حالب در گروه UUO-Vit E توانست ضايعات و فيبروز ناشي از انسداد حالب را در بافت کليه به طور معني داري کاهش دهد. نتايج مطالعه نشان داد که انسداد حالب باعث فيبروز کليه و آسيب شديد بافت کليه مي شود و تجويز همزمان ويتامين E باعث کاهش آسيب هاي بافتي و فيبروز ناشي از انسداد حالب مي گردد.