مقاله ارزيابي واكنش ژنوتيپ هاي برنج به تنش شوري در مرحله جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۱۰ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي واكنش ژنوتيپ هاي برنج به تنش شوري در مرحله جوانه زني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنش شوري
مقاله جوانه زني
مقاله طول ريشه چه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده م.
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي م.
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي واكنش ژنوتيپ هاي برنج به تنش شوري در مرحله جوانه زني آزمايشي در قالب طرح كرت هاي خرد شده بر اساس طرح كاملا تصادفي در سه تكرار در محيط هيدروپونيك اجرا شد كه طي آن ۱۶ ژنوتيپ برنج در ۴ سطح شوري (۰، ۴، ۸ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) مورد بررسي قرار گرفتند. در اين آزمايش صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن خشك ريشه چه، وزن خشك ساقه چه، بيوماس كل و وزن خشك كل ريشه چه و ساقه چه اندازه گيري شد. بر اساس نتايج، درصد و سرعت جوانه زني با افزايش شدت شوري كاهش يافت و مشخص شد كه ژنوتيپ هاي مقاوم سرعت جوانه زني بيشتري دارند. شوري تاثير معني داري روي همه صفات اندازه گيري شده به غير از بيوماس كل داشت. سرعت جوانه زني با درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه و وزن خشك ريشه چه و وزن خشك ساقه چه همبستگي مثبت و معني داري در سطح نشان داد. وزن خشك ريشه چه با درصد جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه همبستگي مثبت و معني داري در سطح نشان داد. ژنوتيپ هاي  PSBRC88و عنبربو متحمل ترين و لاين هيبريد  IR58025A/IR60819Rحساسترين ژنوتيپ به شوري بودند. از نتايج حاصل از اين آزمايش مي توان در انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل به شوري براي كشت استفاده كرد.