مقاله ارزيابي واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بيماري آنتراکنوز گردو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بيماري آنتراکنوز گردو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام گردو
مقاله آنتراکنوز
مقاله قارچ Gnomonia Leptostyla
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آنتراكنوز گردو ناشي از قارچ Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not. يکي از مهم ترين عوامل خسارت زا به خصوص در غياب تيمارهاي شيميايي محسوب شده و در شرايط مساعد مي تواند سبب برگ ريزي پيش از موعد و ريزش ميوه ها و کاهش توان و ضعف درختان در باغات و نواحي گردوكاري گردد. استفاده از ارقام مقاوم روشي موثر در جهت کاهش خسارت اين بيماري محسوب مي شود. در اين بررسي واکنش ۱۱ رقم مختلف گردو شامل Franquet، Hartley، K73، Lara، Pedro، Round، Serr، Vina، Z63،Z60  و Z67 در برابر سه جدايه از قارچ عامل بيماري آنتراکنوز مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با ۱۲ تيمار و ۳ تکرار انجام شد. سوسپانسيون کنيديومي سه جدايه قارچي با غلظت ۱۰۵ اسپور در يك ميلي ليتر آب مقطر استريل، به صورت يکنواخت بر روي برگ نهال هاي پيوندي يک ساله گردو پاشيده شد. نهال ها به مدت ۴۸ ساعت در دماي ۲±۲۱ درجه سلسيوس در زير پوشش پلاستيکي داخل گلخانه نگهداري و سپس پوشش آن ها برداشته شد. رقم هاي بذري نيز به عنوان حفاظ، در اطراف گياهان پيوندي قرار داده شدند. دو هفته بعد از مايه زني، اولين علايم ماكروسكوپي بروز نموده و شمارش و اندازه گيري تعداد و قطر لکه ها در دو نوبت به فاصله يك و دو ماه بعد از مايه زني اوليه صورت گرفت. مقايسه ميانگين داده هاي به دست آمده در سطح يک درصد با آزمون دانکن نشان داد که شدت بيماري در ارقام بذري بسيار بيشتر از پيوندي بود. ژنوتيپ ها سطوح مختلفي از شدت آلودگي را دارا بودند. هم چنين ارقامZ67 و K73 در قياس با سايرين از مقاومت بالاتري برخوردار بودند که در اين ميان Z67 مقاوم ترين رقم نسبت به بيماري بود. ژنوتيپ هايSer ، Vina، yHartle، Ronde de Montignac، Lara و Franquett از مقاومت ضعيف تا متوسط و ارقام Z63،Z60  داراي بيشترين حساسيت بودند.