مقاله ارزيابي واکنش برخي ارقام و ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي نسبت به Alternaria tenuissima عامل بيماري لکه موجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي واکنش برخي ارقام و ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي نسبت به Alternaria tenuissima عامل بيماري لکه موجي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله لکه موجي
مقاله AUDPC
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان فر رامين
جناب آقای / سرکار خانم: زربخش عبدالجميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق واکنش ارقام و ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي نسبت به عامل لکه موجي در گلخانه و مزرعه در شرايط آلودگي مصنوعي بررسي گرديد. در طول اجراي آزمايش از صفات متعددي شامل شاخص بيماري، ميزان پيشرفت آلودگي، درصد گل هاي خشک شده و عملکرد در مزرعه و نيز درصد برگ هاي آلوده، سطح بلايت برگي و شاخص بيماري درگلخانه يادداشت برداري به عمل آمد. نتايج حاصله نشان داد که در آزمايش گلخانه اي ارقام Super 2270، Kingstone، Kallgi و ژنوتيپ ۸۴۰۳ کمترين ميزان آلودگي را نسبت به بيماري داشتند در حالي که رقم Imperial و ژنوتيپ ۸۴۰۶ در اين شرايط بيشترين ميزان آلودگي را داشتند. در آزمايش مزرعه اي ارقام Super 2270، Kingstone، Early Urbano VF  و ژنوتيپ ۸۴۰۲ کمترين ميزان پيشرفت بيماري و شاخص آلودگي را داشتند و بيشترين ميزان آلودگي نيز مربوط به ژنوتيپ هاي ۸۴۰۶، ۸۴۰۵، ۸۴۰۷ و رقم Peto early ch در مزرعه بود. به طور کلي، ارقام Super 2270،Early Urbano VF  و Kingstone در شرايط گلخانه و مزرعه و ژنوتيپ ۸۴۰۲ در شرايط مزرعه و رقم Kallgi و ژنوتيپ ۸۴۰۳ در شرايط گلخانه با داشتن کمترين ميزان آلودگي و شاخص بيماري، مقاومت نسبتا بالايي نسبت به بيماري لکه موجي گوجه فرنگي داشتند. همچنين، رقم Soria با وجود آلودگي بالا نسبت به عامل بيماري، با ميانگين عملکرد ۹۱٫۶۴ تن در هکتار برتر از ساير ارقام و ژنوتيپ ها بوده و از اين رو به عنوان رقم متحمل نسبت به اين بيماري معرفي گرديد.