مقاله ارزيابي وضعيت ارگونوميك مشاغل يك كارگاه سد سازي با استفاده از چك ليست NIOSH-CPWR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت ارگونوميك مشاغل يك كارگاه سد سازي با استفاده از چك ليست NIOSH-CPWR
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارگران سد سازي
مقاله چك ليست NIOSH-CPWR
مقاله اختلالات اسكلتي عضلاني
مقاله وضعيت ارگونوميك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: پوريعقوب غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نگاهي به آمار و برون دادهاي منتشره در زمينه شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني در کشورهاي مختلف جهان و ايران، اهميت و ضرورت پرداختن به بررسي وضعيت ارگونوميک مشاغل را نمايانتر مي کند. اين اختلالات در اثر مواجهه طولاني مدت با عوامل ايجاد کننده آنها بتدريج در يک فرايند طولاني يا بر اثر وارد شدن ضربه بر بخشي از دستگاه اسکلتي عضلاني ايجاد شوند. از آنجا که درصد زيادي از نيروي کار در کارگاههاي سد سازي و ساخت و ساز مشغول بکار بوده و اين کارگران بيشتر زمان کار خود را با وضعيت هاي بدني نامناسب متعدد سپري مي کنند لذا پرداختن به بررسي وضعيت ارگونوميک مشاغل اين صنعت حايز اهميت است.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي – مقطعي است که در سال ۱۳۸۷ انجام شد. نمونه پژوهش، کارگران يک کارگاه سد سازي در شهرستان تکاب (۱۱۰ نفر مرد) و مشاغل مختلف موجود در اين کارگاه (۲۵ شغل) و ابزار پژوهش پرسشنامه نورديک و چک ليست  National Institute of Occupational Health-Center to Protect Workers Rights (NIOSH-CPWR) و نمونه گيري به روش تصادفي ساده بود در نهايت براي آناليز داده ها از نرم افزار SPSS  استفاده گرديد.
نتايج: ميانگين سابقه کار کارگران ۳۶٫۶±۸۶٫۸۶ ماه بود. بررسي ها نشان داد که بيشترين شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني در ناحيه کمر (%۵۵٫۵) بوده و بين شيوع اختلالات با شغل، ساعات ايستاده و نشسته در حين كار، سابقه كار، سن، مصرف سيگار، تحصيلات، وزن، وضعيت نشيمن گاه و ايستاده بودن، فشار توليد، داشتن وضعيت هاي بدني نامطلوب و سطوح کار و پياده روي رابطه معني دار وجود داشت. مهمترين دليل ايجاد اختلالات اسكلتي عضلاني نيز داشتن وضعيت هاي بدني نامطلوب در حين كار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نيز مشابه ساير تحقيقات در اين زمينه، نشان داد که بررسي وضعيت ارگونوميکي مشاغل مي تواند اطلاعات ارزشمندي در زمينه اتخاذ تدابير پيشگيري، برنامه هاي آموزشي، انجام معاينات کارگري در اختيار کارفرمايان و مسولان ايمني و بهداشت قرار دهد.