مقاله ارزيابي وضعيت اکولوژيک هور شادگان با استفاده از فون بنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۶۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت اکولوژيک هور شادگان با استفاده از فون بنتيک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب شادگان
مقاله فون بنتيک
مقاله ارزيابي کيفيت
مقاله تنوع بنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي فوزيه
جناب آقای / سرکار خانم: خلفه نيلساز منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي زاده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در سال ۱۳۸۶-۸۷ در ۵ ايستگاه تعيين شده در تالاب شادگان انجام شد. نمونه برداري ماهانه از ۴ ايستگاه واقع در تالاب با استفاده از کوادرت با سطح مقطع ۶۲۵cm2 و از ايستگاه گرگر واقع در رودخانه جراحي با گرب پترسون با سطح مقطع ۱۲۵cm2 انجام شد. جهت اندازه گيري ميزان مود آلي از روش فيزيکي سوختن در دماي ۵۵۰oC در کوره الکتريکي و به منظور آناليز دانه بندي رسوبات، از روش سري الک استفاده شد. در طول يکسال نمونه برداري جمعا ۱۴ گروه از ماکروبنتوزها شناسايي و جداسازي شدند. در بين گروههاي شناسايي شده بيشترين درصد فراواني مربوط به خانواده شيرونوميده (لارو دوبالان) با %۹۱ و پس از آن کرمهاي کم تار (اوليگوکيت) با %۴ بوده است. بررسي تغييرات فرواني ماکروبنتوزها نشان مي دهد که بيشترين فراواني متعلق به ايستگاه عطيش بوده و کمترين فراواني را ايستگاه خروجي شادگان (ورودي خور دورق) داشته است. نتايج سنجش ميزان کل مواد آلي و دانه بندي رسوبات نشان مي دهد که در کليه ايستگاه ها ميزان سيلت – کلي بالاتر از %۷۷٫۸ بوده و دامنه درصد مواد آلي رسوبات (۳٫۳۴-۱۸٫۱۷) بوده که بيشترين و کمترين مقدار آن به ترتيب در ايستگاه مالح و ايستگاه گرگر اندازه گيري شده است. مقايسه مقادير ميانگين فراواني ماکروبنتوزها در مطالعه اخير با مطالعه سال ۱۳۷۴-۷۵ نشان مي دهد که فراواني ماکروبنتوزها در ايستگاه عطيش و رگبه در مطالعه اخير (سال ۱۳۸۶-۸۷) نسبت به سال ۱۳۷۴-۷۵ افزايش چشمگيري داشته است که اين افزايش ناشي از حضور فراواني لارو شيرونوميده ها بوده که موجوداتي مقاوم به آلودگي و شرايط نامتعادل محيطي هستند. همچنين دامنه شاخص تنوع شانون در ايستگاه هاي مورد مطالعه (۰٫۹۹-۰٫۳۷) بوده است که نشان دهنده وضعيت ناپايدار و نامطلوب اکولوژيکي است.